logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury
   minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
   minus Konsultacje społeczne na terenie sołectwa Nipkowie dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Nipkowie i utworzenia sołectwa Karolewo
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Suszu
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2024-2030
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      minus Ogłoszenia 2010
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Susz, dnia 02 września 2010 r.

 NiR.III.72243 -98/10
 
W Y K A Z
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2010, Nr 102 poz. 651, Nr 106, poz. 675 ),
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
podaje do publicznej wiadomości wykaz części działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Susz, położonych na terenie miasta Susz, przeznaczonych do  wydzierżawienia na okres do 3-ch lat w drodze bezprzetargowej dla osób, które złożyły wniosek.
 
Lp
 
Położenie
działki
 
Nr obrębu
 
Nr
działki
 
Powierzchnia
w m2
 
Przeznaczenie
gruntu
Ozn. nieruchomości
wg ewidencji gruntów
 
KW Nr
 
1
 
Susz ul. Koszarowa
5
cz. 5/3 i 5/17
24
pod garaż blaszany
RIVa
EL1I/00035704/6 SR Iława
 
 
2
 
Susz,
ul. Koszarowa
5
cz. 5/3; 5/4 i 5/17 
24
pod garaż blaszany
RIVa
EL 1I/ 00035704/6 SR Iława
 
3
 
Susz ul. Koszarowa
 
5
 
cz. 5/6; 5/7 i 5/17
 
24
 
pod garaż blaszany
 
RIVa
EL 1I/ 00035704/6 SR Iława
 
 
4
 
Susz ul. Konstytucji 3-go Maja
 
 1
 
341/8
 
181
 
 przydomowy ogródek
 
 Bp
EL 1I/ 00033629/2 SR Iława
 
 
5
 
Susz ul. Prabucka
 
1
 
cz.274/3
 
164
 
przydomowy ogródek
B
EL1I/00038696/7 SR Iława
 
 
6
 
Susz
ul. Piastowska
 
5
 
cz. 56
 
86
 
przydomowy ogródek
RIVa
EL1I/00035704/6 SR Iława
 
 
1. Przeznaczenie nieruchomości–  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Susz uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XIX/155/08 z dnia 25 września 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 185, poz. 2716 z dnia 08 grudnia 2008 r. w/w działki gruntu położone w Suszu przy ul. Koszarowej znajdują się obszarach oznaczonych symbolem KS, stanowiących tereny zespołów garażowych.
2. Termin zagospodarowania nieruchomości –   Od dnia 01 października 2010 roku   do dnia 31 sierpnia 2013 roku.
3. Wysokość opłat – 3,50 zł/ 1 m2 rocznie  + podatek VAT 22% za grunt pod garaż;  0,03 zł / 1 m2rocznie + podatek Vat. 22% za grunt pod ogródek.
4. Termin wnoszenia opłat – I rata do dnia 30 maja,   II rata do dnia 15 października, każdego roku.
5. Opis nieruchomości – Niezabudowane działki gruntu, położone j.w. stanowiące własność Gminy i Miasta Susz zostały przeznaczone do wydzierżawienia na okres do 3-ch lat w drodze bezprzetargowej  dla osób, które złożyły wniosek.    
6. Niniejszy wykaz  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  na  okres  21 dni.
7. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208, tel.   55 278-60 15 wew.  33 lub 31.
 
Opracowała :
Krystyna Rospierska
tel. 55 2786015 wew.33
 
Susz dnia 02 września 2010 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 8096
Nazwa dokumentu: Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Skrócony opis: NiR.III.72243–98/10 - wykaz części działek gruntu, położonych na terenie miasta Susz, ul. Koszarowa, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Prabucka, ul. Piastowska przeznaczonych do wydzierżawienia
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III-Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III-Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2010-09-02 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-09-03 10:08:47
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-30 07:36:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner