logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   plus Archiwum ogłoszeń
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Burmistrz Susza zawiadamia o zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z uchwały Nr XXXVII/420/2022 podjętej przez Radę Miejską w Suszu w dniu 08 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Susz.
Nowe stawki opłaty wynoszą:
1. 34,00 zł na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2. w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Burmistrz Susza z urzędu wyda decyzję, określającą wysokość opłaty podwyższonej, która wynosi 68,00 zł na jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji;
3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym– 2,00 zł na osobę miesięcznie;

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać do 15-go dnia każdego miesiąca na indywidualny nr rachunku lub w kasie Urzędu Miejskiego w Suszu.
Zapraszamy do korzystania z Centralnej Platformy E-usług Mieszkańca, dostępnej pod adresem https://eurzad.susz.pl.

 

 

Ilość odwiedzin: 2174
Nazwa dokumentu: Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
Osoba, która wytworzyła informację: GOŚ.III - Joanna Domagalska
Osoba, która odpowiada za treść: GOŚ.III - Joanna Domagalska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2022-12-14 08:18:19
Data udostępnienia informacji: 2022-12-14 08:18:19
Data ostatniej aktualizacji: 2022-12-14 08:24:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner