logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      minus Ogłoszenia 2010
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Susz, dnia 28.12.2009 r.
 NiR.III.7241 – 24/09
  

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SUSZ

 na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst – Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) podaje do publicznej wiadomości
 
 W Y K A Z
 
nieruchomości rolnej pochodzącej z zasobu mienia komunalnego położonej w miejscowości BABIĘTY WIELKIE, gmina Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
 1. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w miejscowości BABIĘTY WIELKIE, gmina Susz oznaczona w ewidencji gruntów i budynków – obręb Nr 2 Babięty Wielkie, jako działka gruntu Nr 44 o powierzchni 0,3069 ha, opis użytku - Ł III o pow. 0,3069 ha.
 2. Dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt. 1 niniejszegowykazu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr EL1I/00035699/7 przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.
 3. Opis nieruchomości gruntowej :   Nieruchomość ozn.nr geod. 44 o pow. 0,3069 ha położona jest w obrębie Babięty Wielkie gm. Susz. Z uwagi na zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, nie dopuszcza się innego zagospodarowania niż rolnicze. Gleby są średniej jakości, mimo to rokują osiąganie dobrych plonów przy zachowaniu racjonalnego użytkowania. Grunty graniczą bezpośrednio z rzeką Osówką i użytkami zielonymi. Urządzenia melioracyjne sprawne technicznie. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową.
 4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego :   Teren obejmujący w/w działkę, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W polityce przestrzennej Gminy Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI/151/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. stanowi element strefy rolno – leśnej o dużej mozaikowości. Przedmiotowa działka zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowi grunt rolny.
 5. Cena nieruchomości rolnej ogółem wynosi kwotę  – 4.873,00 zł. ( słownie :   Cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy zł ) .
 6. Nieruchomość rolna oznaczona nr geod. 44 o powierzchni 0,3065 ha podlega sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na cele rolnicze.
  Przetarg zostanie ogłoszony po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu .
 7. Nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przepisów wymienionej na wstępie ustawy oraz w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2003 r, Nr 64, poz. 592 ).
 8. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o zobowiązaniu się do ustanowienia służebność drogowej na nabywanej nieruchomości ozn.nr geod. 44 położonej w Babiętach Wielkich, polegającej na swobodnym przejściu i przejeździe do nieruchomości rolnej przyległej ozn.nr geod. 43/4 zgodnie z zakresem określonym na mapie.
 9. Osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216 a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
  a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą i złoży wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Susz w terminie do dnia 20 lutego 2010 r.
 10. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz w miejscowości Babięty Wielkie.
 11. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu GiM w Suszu – pokój Nr 208 lub tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
 
Opracowała :
Krystyna Rospierska
tel 055 2786015 wew.33
Susz dnia 28.12.2009 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 9388
Nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
Skrócony opis: NiR.III.7241 – 24/09 nieruchomość rolna położona w miejscowości BABIĘTY WIELKIE, gmina Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III-Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III-Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2009-12-28 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-12-29 10:21:25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-09 09:17:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner