logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      minus Ogłoszenia 2010
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 06.08.2010 r.  
NiR.III. 72241 – 08/2010 
 
W Y K A Z
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz.U. z 2004, Nr 261 poz. 2603 ze zmianami),
                          
 BURMISTRZ GMINY I MIASTA SUSZ
ogłasza wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno - usługową, położoną w Suszu przy ul.  Podmurze.
 
 
Położenie działki
 Nieruchomość
gruntowa
ozn.nr geod.
 Powierzchnia
   w m2
 Wartość działki
       w zł
Oznaczenie nieruchomości   wg ewidencji gruntów
 
Susz,
ul. Podmurze
 
152
 
428
 
 19.299,00
 
Obręb 2 m. Susz
B-0,0428 ha
 
 
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz.535 z późniejszymi zmianami).
 
1. Przeznaczenie nieruchomości : Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Susz uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr III/22/2007 z dnia 23 lutego 2007 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stare Miasto” w Suszu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 57, poz. 920 z dnia 25 kwietnia 2007 r. działka Nr 152 znajduje się częściowo w strefie MU z przeznaczeniem pod zabudowę  mieszkalno – usługową oraz w strefie ZP z przeznaczeniem pod zieleń parkową.  W/w działka wpisana jest do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pod Nr A-169/0 z dnia 15.09.1956 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę decyzją nr 242/2010 z dnia 24.06.2010 r. na zmianę właściciela z zapisem w akcie notarialnym konieczności uzgodnienia formy zagospodarowania ze stanowiska konserwatorskiego zgodnie z przepisami. 
 
2. W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu pod zabudowę mieszkalno – usługową. 
 
3. Opis nieruchomości : Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w Suszu w obrębie 2 Starego Miasta przy ul. Podmurze. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Nieruchomość znajduje się w terenach uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telekomunikacyjną i drogę. Właścicielem gruntu jest Gmina i Miasto Susz.
 
4. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr KW EL1I/00036827/1 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolna od długów i obciążeń.
 
5. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie ogłoszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości tj. po 6-ciu tygodniach.
6. Termin zagospodarowania nieruchomości : Ustala się termin zakończenia zabudowy w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.   Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.
 
7. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w)w       nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków :
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych               
   lub odrębnych przepisów,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej             
   nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,
i złoży wniosek o nabycie w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu do dnia 24 września 2010 r.  
 
8. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu Decyzją Nr 242/2010 znak pisma Nr IZN.I.(JD)412/83/10 z dnia 24.06.2010 r. wyraża zgodę dla Gminy i Miasta Susz na sprzedaż niezabudowanej działki nr 152, położonej w Suszu przy ul. Podmurze na obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A-169/0 z dnia 15.09.1956 r. z zapisem w akcie notarialnym konieczności uzgodnienia formy zagospodarowania ze stanowiska konserwatorskiego i uzyskania na inwestycję pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, szczególnie art.36.1. tej ustawy ( tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ). 
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 (II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
 
Opracowała:
Krystyna Rospierska
tel. 55 2786-015 w. 33
                                                                                                                 
Susz dnia 06.08.2010  r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz 
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 9268
Nazwa dokumentu: Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
Skrócony opis: NiR.III.72241–08/20100 - wykaz do sprzedaży działki gruntu, położ. przy ul. Podmurze przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno-usługową. Wnioski do 24.09.2010.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III-Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III-Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-08-06 14:10:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-09 09:11:21
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-29 10:07:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner