logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      minus Ogłoszenia 2010
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Konkurs ofert na rok 2010
            minus Informacja o wyniku konkursu
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wyniku konkursu
INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT „Równe szanse- pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce”

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SUSZ
 
działając zgodnie z art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm. ) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na rok 2010 w celu
realizacji zadania  w trybie w/w ustawy
 
 1. Rodzaj zadania:

  „ Równe szanse- pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce”
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

  4.000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych)
   
 2. Zasady przyznawania dotacji :

  Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w formie wsparcia wykonania tego zadania z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Organizacje pozarządowe , podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, których oferta zostanie wybrana będą zobowiązane do wykorzystania przyznanych środków wyłącznie na realizację tego zadania w zakresie i na warunkach określonych odrębną umową.
   
 3. Termin i warunki realizacji zadania:

  Zadanie powinno zostać zrealizowane w terminie do 31  grudnia 2010.
  Zadanie powinno polegać na wsparciu pomocy stypendialnej, w celu wyrównania szans młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej a jednocześnie osiągającej wysokie wyniki w nauce. Grupa, do której powinno być skierowane zadanie to uczniowie szkoły gimnazjalnej, których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Susz.  Zadanie powinno być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem. Nie dopuszcza się podwykonawców w realizacji zadania.
 1. Termin składania ofert:

  Oferty należy składać do dnia 05.05.2010r. do godz. 10°° w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu ( pokój nr 102-kancelaria), ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz. Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Otwarty konkurs ofert –Równe szanse- pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce”. Oferty wraz z załącznikami należy składać na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, pok. 203A.
   
 2. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

  Wybór oferty nastąpi w terminie 3 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
  Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:
  - ocena możliwości realizacji zadania
  - ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
  - ocena proponowanej jakości wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których nastąpi realizacja zadania
  - uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
  - przygotowane na obowiązującym i prawidłowo wypełnionym formularzu
  - złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym
  - złożone w zamkniętej prawidłowo opisanej kopercie
 3. Wykaz zadań publicznych tego samego rodzaju realizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz w roku poprzednim z podaniem kosztów realizacji zadania oraz kwoty dofinansowania z budżetu Gminy i Miasta Susz:

   W roku 2009 organ administracji publicznej nie realizował zadań tego rodzaju.
   
 4. Oświadczenia i dokumenty , które należy załączyć do oferty
  -  oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik do oferty

  - dokument potwierdzający status prawny podmiotu  (wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty) i umocowanie osób go reprezentujących
  -  aktualny statut

  - sprawozdanie merytoryczne i finansowe ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) z działalności podmiotu za rok 2009
   

      Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem (055) 2786-015, wew.41 lub osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. Wybickiego 6, pok. 203A.

 

   
 Susz, 13.04.2010 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 8390
Nazwa dokumentu: Konkurs ofert na rok 2010
Skrócony opis: Rodzaj zadania: „ Równe szanse- pomoc materialna dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce”. Termin składania ofert do dnia 05.05.2010r. do godz. 10°°.
Osoba, która wytworzyła informację: PiSS. I Monika Goik
Osoba, która odpowiada za treść: PiSS. I Monika Goik
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2010-04-13 12:47:54
Data udostępnienia informacji: 2010-04-13 12:47:54
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-24 14:16:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner