logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury
   minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
   minus Konsultacje społeczne na terenie sołectwa Nipkowie dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału sołectwa Nipkowie i utworzenia sołectwa Karolewo
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydatce na stanowisko Dyrektora Biblioteki Miejskiej w Suszu
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Susz na lata 2024-2030
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      minus Ogłoszenia 2010
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 12 sierpnia 2010 r.
N i R.II.7145- 02/2010

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SUSZ działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomości (jednolity tekst - Dz. U. z 2010; Nr 102, poz. 65 i Nr 106, poz.675) podaje do publicznej wiadomości
w y k a z
nieruchomości rolnej niezabudowanej pochodzącej z zasobu mienia komunalnego położonej w miejscowości RÓŻNOWO, gmina Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
1. Nieruchomość rolna niezabudowana położona w miejscowości RÓŻNOWO, gmina Susz oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obręb 32 RÓŻNOWO, składająca się z działki Nr 234 o powierzchni 1,6375 ha w tym:
> grunty orne – 1,5532 ha w klasie: RIVb – 1,2816 ha ; RVI- 0,2716 ha
> wody -RIVb – 0,0843 ha
2. Dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt. 1 niniejszego wykazu, prowadzona jest księga wieczysta nr KW EL 1I/00048195/8 przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.
3. Opis nieruchomości gruntowej: Nieruchomość gruntowa rolna, usytuowana jest w kompleksie gruntów rolnych, stanowiących własność rolników indywidualnych. Obecnie nieruchomość użytkowana jest jako grunt orny.      
Wobec braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ustanawia się służebność gruntową polegającą na swobodnym przejściu i przejeździe przez działkę nr 188 do działki nr 234 stanowiąca własność Gminy i Miasta Susz.
4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Z dniem 31 grudnia 2003r. Gmina Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla niezabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerem geodezyjnym 234 o pow. 1,7100 ha położonej w obrębie geodezyjnymi 32 RÓŻNOWO, gmina Susz. Na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd G i M Susz Nr UA.7323- 186/09 z dnia 12.10.2009r. w/w teren w polityce przestrzennej Gminy Susz określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI(153)2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. stanowi element strefy rolnej. Przeznaczenie - do dalszego użytkowania na cele rolnicze jako grunt orny.
5. Cena nieruchomości rolnej ogółem wynosi kwotę – 25.054,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote).
6. Nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przepisów wymienionej na wstępie ustawy oraz w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 , Nr 64 poz. 592).
7. Nieruchomość rolna składająca się z działki Nr 234 o powierzchni 1,6375 ha podlega sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. właścicieli działek Nr 125/2; 114/3 i 88 położonych w obrębie RÓŻNOWO i dla właścicieli działek nr 17/3, 17/2 i 17/1 położonych w obrębie RUDNIKI, gmina Susz w celu powiększenia i regulacji granic sąsiadujących nieruchomościami. Przetarg ustny ograniczony zostanie ogłoszony po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu tj. po 6 -ciu tygodniach.
8. Osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą i złoży wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Susz w terminie do dnia   23 września 2010 roku.
9. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Susz oraz w miejscowości Różnowo, gmina Susz na okres 6-ciu tygodni. Po upływie tego terminu, zostanie sporządzone ogłoszenie o przetargu.
10.Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu GiM w Suszu - pokój Nr 208 lub tel. kier.(055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
 
Otrzymują:
  1. Sołtys wsi Rożnowo, gm. Susz
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu GiM Susz
  3. a.a.
Opracował:
Wiesław Olszewski
Ref. N i R tel. (55) 278-60-15 wew.33

 

Susz dnia 12 sierpnia 2010 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

 

Ilość odwiedzin: 8916
Nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
Skrócony opis: NiR.II.7145-02/2010. Wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości RÓŻNOWO, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Wnioski do dnia 23.09.2010.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II-Wiesław Olszewski
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II-Wiesław Olszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2010-08-12 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-08-13 13:11:37
Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-30 07:33:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner