logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      minus Ogłoszenia 2010
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości rolnej na sprzedaż.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
            minus Informacja o wynikach konkursu
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         plus Konkurs ofert na rok 2010
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
         plus Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości rolnej do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Suszu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykazy osób fizycznych i prawnych dot. pomocy publicznej
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wynikach konkursu
Wyniki konkursu - Organizacja „Bike – Susz Maraton” – zawody kolarskie

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SUSZ

 
działając zgodnie z uchwałą Nr XL/247/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12.02.2010r. w  sprawie: ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku i sposobu rozliczenia tej dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania, informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2010 w celu realizacji zadania.
 
 • Rodzaj zadania:
  Organizacja „Bike – Susz Maraton” – zawody kolarskie – 20.000,00 zł.
 • Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - ogółem:  20.000,00 zł.  (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w formie dotacji.
 • Zasady przyznawania dotacji: Powyższe zadanie publiczne realizowane będzie w formie wsparcia wykonania owego zadania poprzez udzielenie dotacji na jego realizację. Podmioty, których oferta zostanie wybrana, będą zobowiązane do wykorzystania przyznanych środków wyłącznie na realizację tego zadania w zakresie i na warunkach określonych odrębną umową.
 • Termin i warunki realizacji zadania: Zadanie powinno zostać zrealizowane w dniach 01 - 03 maja 2010 r. i powinno polegać na działaniu w zakresie rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w które zaangażowani będą mieszkańcy i kluby sportowe działające na terenie Gminy i Miasta Susz. Kompleksowa organizacja zawodów kolarskich pod nazwą „Bike – Susz Maraton”.
 • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 30.03.2010r. do godz. 10.00
  w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. Wybickiego 6, pokój nr 102 - kancelaria. Oferty wraz z załącznikami należy składać na drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie
  z dopiskiem „Dotacja na wykonanie zadań własnych gminy, zleconych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
  Wzóroferty jest do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu – pokój 203, tel. 2786-015 wew. 48
 • Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert: Termin wyboru ofert ustala się na dzień 30.03.2010 r. na godz. 12.30.
  Oferty będą analizowane i oceniane w oparciu o następujące kryteria:
  1)  ocena możliwości realizacji zadania;
  2)  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów;
  3)  uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 • Informacja o zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztach w roku ubiegłym:
  W roku 2009  zostały zrealizowane n/z zadania :
  1. Organizowanie zajęć, zawodów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – 80.000 zł
  2. Organizacja zawodów triathlonowych – 25.000 zł.
  Przeznaczono na ten cel środki w kwocie 105.000 zł .
  Informacje dodatkowe: Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. Wybickiego 6, 14-240 Susz w pok. 203 oraz telefonicznie pod numerem: (055) 278-60-15 wew.48.
 
Susz, dnia 01.03.2010r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 8955
Nazwa dokumentu: Konkurs ofert na realizację zadań publicznych.
Skrócony opis: Organizacja „Bike – Susz Maraton” – zawody kolarskie. Oferty należy składać do dnia 30.03.2010r. do godz. 10:00
Osoba, która wytworzyła informację: PiSS.II Marcin Mądry
Osoba, która odpowiada za treść: PiSS.II Marcin Mądry
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-03-01 12:46:46
Data udostępnienia informacji: 2010-03-01 12:46:46
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-08 07:36:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner