logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
               minus Odpowiedzi na pytania oferentów
               minus Ogłoszenie o wyborze oferty
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, 27.10.2009r.

Fn. I 341/1/09
 
 
            Odpowiadając na pismo DKI/WO2/AM/3290/2009 z dnia 26 października 2009r. do postępowania dot. usługi bankowej polegającej na udzieleniu długoterminowego kredytu z dn. 20 października 2009r. Zamawiający udziela odpowiedzi:
 
Zapytanie 1
 
Czy zamawiający może potwierdzić, że oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego?
 
Odpowiedź
 
Tak potwierdza.
 
Zapytanie 2
 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie przewiduje karencji w spłacie odsetek i zamierza rozpocząć ich spłatę bezpośrednio po uruchomieniu kredytu?
 
Odpowiedź
 
Spłata zaciągniętego kredytu i odsetek rozpocznie się 01.01.2010r.
 
Zapytanie 3
 
Czy Zamawiający może potwierdzić, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny
in blanco wraz z deklaracją bankową?
 
Odpowiedź
 
Tak potwierdza.
 
Zapytanie 4
 
Czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Prawo handlowe?
 
Odpowiedź
 
Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
 
Zapytanie 5
Czy Zamawiający może potwierdzić, że w przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek przypada w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty?
 
Odpowiedź
 
Tak potwierdza.
 
Burmistrz GiM Susz
    Jan Sadowski
  


Susz, 28.10.2009r.

Fn. I 341/2/09
 
Odpowiadając na zapytanie skierowane 27 października 2009r. do postępowania dot. usługi bankowej polegającej na udzieleniu długoterminowego kredytu z dn. 20 października 2009r. Zamawiający udziela odpowiedzi.
 
Zapytanie 1
 
Czy można znać kwoty transz kredytu?
 
Odpowiedź
 
Tak – I transza – 1 000.000 zł
         II transza – 1 500.000 zł
 
Zapytanie 2
 
W specyfikacji w części I punkcie 4.2 jest napisane, że spłata pierwszych odsetek rozpocznie się 01.01.2010 r. czy tak należy interpretować zapis? oraz czy spłata kolejnych odsetek w ratach miesięcznych ma być ostatniego dnia miesiąca?
 
Odpowiedź
 
Tak potwierdzam.
 
 
Burmistrz GiM Susz
    Jan Sadowski


 
                                                                                                                      Susz, 2009.10.28
 
Fn. I 341/3/09
 
Odpowiadając na pismo OK – 3033/09 z dnia 26 października 2009r. do postępowania dot. usługi bankowej polegającej na udzieleniu długoterminowego kredytu z dn. 20 października 2009r. Zamawiający udziela odpowiedzi:
 
Zapytanie 1
 
Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej dwukrotność kredytu?
 
Odpowiedź
 
Zamawiający nie podpisze oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty stanowiącej dwukrotność kredytu.
 
Zapytanie 2
 
Czy możemy oczekiwać, że zgodnie z art. 46, ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu in blanco stanowiącym zabezpieczenie kredytu?
 
Odpowiedź
 
Tak, Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu in blanco stanowiący zabezpieczenie kredytu zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
 
Zapytanie 3
 
Czy Gmina w uchwale budżetowej na 2009r., w tym w jej nowelizacjach oraz w prognozach uwzględniła możliwe skutki obniżenia dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych?
 
Odpowiedź
 
Tak, jednak plan dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych jest określany przez Ministerstwo Finansów.
 
Zapytanie 4
 
Czy Zamawiający zgadza się na zastosowanie w umowie kredytowej zapisów odnośnie sposobu ustalania stawki WIBOR 3M stosowanych przez bank w standardowych umowach kredytowych?
 
Odpowiedź
 
Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce
WIBOR 3M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego.
 
Zapytanie 5
 
Jaki jest ostateczny termin spłaty kredytu?
 
Odpowiedź
 
Ostateczny termin spłaty kredytu to 31. XII. 2014 r. 
 
 
Burmistrz GiM Susz
    Jan Sadowski
   


Susz, 2009-11-02

Fn I 341/4/09
 
Odpowiadając na pismo BRE OL/Elb/12/09 z dnia 30 października 2009r. do postępowania dot. usługi bankowej polegającej na udzieleniu długoterminowego kredytu z dnia 20 października 2009r. Zamawiający udziela odpowiedzi:
 
Zapytanie 1
 
Czy Zamawiający może potwierdzić prawdziwość sposobu wyliczenia ceny oferty przy przyjęciu następujących kryteriów:
WIBOR 3M na 30.10.2009r. – X%
Marża – Y%
Prowizje – Z%
 
Ck = 2.500.000,00 PLN x X% x 2,5 + 2.500.000,00 PLN x Y% x 2,5 + 2.500.000,00 PLN
x Z%
 
Odpowiedź
 
Zamawiający niżej podaje prawidłowość sposobu wyliczenia ceny oferty przy przyjęciu kryteriów ujętych w pytaniu.
 
Ck = 2.500.000,00 PLN x X% x 2,5 + 2.500.000,00 PLN x Y% x 2,5 + Z
Zapytanie 2
 
Czy zamawiający może potwierdzić, ze oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M z notowania na dwa dni robocze przed datą ciągnienia i przed każdym następnym okresem odsetkowym?
 
Odpowiedź
 
Oprocentowanie kredytu w okresie kredytowania oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR 3M notowanej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego miesięcznego okresu obrachunkowego.
 
 

 
Burmistrz GiM Susz
    Jan Sadowski

   

Ilość odwiedzin: 3068
Nazwa dokumentu: Odpowiedzi na pytania oferentów
Skrócony opis: Odpowiedzi na pytania oferentów do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego kredytu
Osoba, która wytworzyła informację: Fn.I-Bożena Chmielewska
Osoba, która odpowiada za treść: Fn.I-Bożena Chmielewska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-10-28 14:34:40
Data udostępnienia informacji: 2009-10-28 14:34:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-02 10:23:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner