logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny ograniczony
               minus INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
Ni R. III. 72241 – 15/09 - data przetargu 20.10.2009 (wadium do dnia 14.10.2009) przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły.

Susz, dnia  14.09.2009 r.

Ni R. III. 72241 – 15/09
 
O G Ł O S Z E N I E
      
Burmistrz Gminy i Miasta Susz działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm. ) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 ; § 15 ust. 1 i § 1  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ),
ogłasza I przetarg    ustny    ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły na rzecz właścicieli   nieruchomości sąsiednich.
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana działka gruntu ozn.nr geod. 395/4 o pow. 63 m2, określona w wykazie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 27.07.2009 r. - nr NiR.III.72241-15/09.
 
Położenie
działki
Nr działki
gruntu
Pow.
m2
Cena
wywoławcza
w zł.
Należne
wadium
    w zł.
 
Wysokość
przebicia
     w zł
Koszty przygotowania działki do
sprzedaży
Susz,
ul.Władysława Jagiełły
 
 395/4
63
1.882,00
 190,00
20,00 
877,40  

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży działki gruntu
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami ),  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %. 
 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego : Gmina i Miasto Susz nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI/151/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. stanowi element strefy o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. 
 2. Działka gruntu przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. dla użytkownika wieczystego działki Nr 401 położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły i właścicieli działki Nr 393 położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 3. Opis nieruchomości :W rejestrze ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 395/4 o pow.0,0063 ha z obrębu Nr 1 Miasta Susz - „dr”. Nieruchomość ta położona jest w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły i przylega bezpośrednio do działki oznaczonej nr 393 i 401. Właścicielem działki Nr 395/4 jest Gmina i Miasto Susz. Działka gruntu ma kształt zbliżony do prostokąta. Przedmiotowa działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki pod zabudowę i nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość a jedynie z nieruchomościami przyległymi ozn.nr geod. 393 i 401 będzie stanowić działkę budowlaną, które posiadają dojazd z drogi publicznej. W związku z tym działka Nr 395/4, zbywana jest w drodze przetargu ograniczonego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych Nr 393 i Nr 401, położonych w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury oraz Władysława Jagiełły. Nieruchomość ta znajduje się w terenach uzbrojonych w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjna.
 4. Nieruchomość powyższa zapisana jest w księdze wieczystej KW NR EL1I/00046538/1 Sądu Rejonowego w Iławie, wolna od długów i obciążeń.
 5. Przetarg odbędzie się  w dniu 20 października 2009 roku o godzinie 10:00  w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. J. Wybickiego 6 - sala nr 1 ( parter ).
 6. Oferenci spełniający warunek posiadania sąsiednich nieruchomości zamierzający przystąpić do przetargu winni zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 14 października 2009 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu – pokój Nr 208 ( II piętro).
 7. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu przez komisję przetargową zostanie wywieszona do publicznej wiadomości w dniu 16 października 2009 r.
 8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości wyżej wymienionej w terminie do dnia 14 października 2009 roku w kasie  urzędu ( do godz. 1400 lub na rachunek w BS w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 i przedłożą dowód wpłaty wadium Komisji Przetargowej. Warunek wniesienia wadium na rachunek bankowy będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Suszu najpóźniej  w dniu 14.10.2009 r. Nie wpłacenie wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu uniemożliwi udział w przetargu.
 9. Wadium :
  1) wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  2) zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 1 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio :
  a) odwołania przetargu;
  b) zamknięcia przetargu;
  c) unieważnienia przetargu:
  d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki (z zaliczeniem wadium), podatku VAT oraz kosztów przygotowania działki do sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy i Miasta w Suszu  nr 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010 w BS w Suszu lub w kasie urzędu.
 4. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.
 5. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywający.
 6. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
 7. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208, tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.

Opracowała :
Krystyna Rospierska
Tel.055 2785 015 wew.33

 
Burmistrz Gminy i Miasta
    Jan Sadowski

 

Ilość odwiedzin: 5117
Nazwa dokumentu: Przetarg ustny ograniczony
Skrócony opis: Ni R. III. 72241 – 15/09 - data przetargu 20.10.2009 (wadium do dnia 14.10.2009) przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Władysława Jagiełły.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-09-15 12:37:52
Data udostępnienia informacji: 2009-09-15 12:37:52
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-21 13:49:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner