logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            minus Przetarg nieograniczony
               minus Zawiadomienie o wyniku postępowania
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zawiadomienie o wyniku postępowania
ZUK.Susz - wynik przetargu nieograniczonego na dostawę (zakup) paliw na rok 2009

Susz: Dostawa oleju napędowego do pojazdów ZUK w Suszu w roku 2009 – 1/ZUK/2008
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Kajki 9, 14-240 Susz,
                                      woj. Warmińsko-mazurskie, tel. 055 278 61 10.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.susz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka gminna z ograniczoną odpowiedzialnością
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego do pojazdów ZUK w Suszu w roku 2009 – 1/ZUK/2008.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w maksymalnej ilości 42 000 litrów na potrzeby pojazdów ZUK w Suszu w roku 2009.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (uprawnienia oraz koncesja na dystrybucję paliw na terenie całego kraju), - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (pojazdy dostarczające paliwa zgodnie z rozdziałem 3 SIWZ), - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w swojej ofercie musi dostarczyć: - wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, - oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, - opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, - dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień i koncesji do dystrybucji paliw na terenie całego kraju, - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:   www.bip.susz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 14-240 Susz, ul. Kajki 9 , sekretariat.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2009 godzina 8:30, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 14-240 Susz, ul. Kajki 9 , sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Oferty, pod rygorem nieważności, muszą być sporządzone na piśmie w języku polskim. Wykonawca zamieści dokumenty w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez naruszenia ewentualnych zabezpieczeń, która będzie posiadać oznaczenia: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 14-240 Suszu, ul. Kajki 9 . Oferta na przetarg nieograniczony NR 1/ZUK/2008 oraz: Nie otwierać przed dniem 05.01.2009 r. przed
godz. 9:00. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców. 3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
 
Susz dnia 22.12.2008  r. 
Prezes Zarządu
 Paweł Sitkowski

Załączniki do pobrania: 2008-12-22 08:40:38 - SIWZ - przetarg - dostawa oleju dla ZUK Susz.PDF (ok. 130 kB) (134.03 kB)

Ilość odwiedzin: 4135
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: Dostawa oleju napędowego do pojazdów ZUK w Suszu w roku 2009 – 1/ZUK/2008. Data przetargu 05.01.2009.
Osoba, która wytworzyła informację: Prezes ZUK
Osoba, która odpowiada za treść: Prezes ZUK
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-22 08:36:21
Data udostępnienia informacji: 2008-12-22 08:36:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-16 14:57:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner