logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            minus Przetarg ustny ograniczony
               minus INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
Informacja o wynikach przetargu na na sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w miejscowości KAMIENIEC nr 10.

Susz, dnia 08 października 2009 r.

 
N i R . II. 7145- 06 /08/09
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
 
działając na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami(( jednolity tekst -Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603;Nr 281, poz. 2782 i z 2005, Dz.U. Nr 130, poz. 1087 )oraz § 3 ust. 1 i § 15 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U. Nr 207,poz. 2108 z 2004.) podaje do publicznej wiadomości, że
 
ogłasza
p r z e t a r g   u s t n y o g r a n i c z o n y
 
na sprzedaż nieruchomości lokalowej o pow. uż. 30,10 m2, składającej się z trzech pomieszczeń - kuchni, korytarza i kotłowni usytuowanych na parterze budynku wraz z udziałem wynoszącym 3010/29700 części w częściach wspólnych budynku i innych urządzeń nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem we własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki Nr 32/26 o pow. 1376 m2 położonej we wsi Kamieniec Nr 10, gmina Susz, woj. warmińsko-mazurskie.
 
Przetarg ustny ogranicza się do właścicieli lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku Nr 10 w Kamieńcu tj. dla właściciela lokalu mieszkalnego Nr 1 lub 2 w celu powiększenia powierzchni mieszkalnej i funkcjonalności lokalu mieszkalnego.
 
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości przez Gminę i Miasto Susz w sposób zwyczajowy przyjęty w dniu 12 sierpnia 2009r. znak N i R. II.7145- 06/08/09 r.
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w centrum wsi Kamieniec i ma bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej Iława – Susz - Malbork o urządzonej nawierzchni(asfalt).
 
Nieruchomość powyższa zapisana jest w księdze wieczystej nr KW EL 1I/00037774/1 Sądu Rejonowego w Iławie i wolna jest od długów i obciążeń.
 
Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego: Gmina i Miasto Susz nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego między innymi nieruchomość nr 32/26 o pow. 1376 m2 położoną w Kamieńcu Nr 10, gmina Susz. W polityce przestrzennej Gminy Susz określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Susz”, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI(153)2000 z dnia 15 czerwca 2000 r stanowi element strefy rolno- leśnej o dużej mozaikowatości . W/w teren położony jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego. Przeznaczenie - do dalszego użytkowania na cele mieszkalne a po sprzedaży jako pomieszczenia wchodzące w skład lokalu mieszkalnego Nr 1 lub Nr 2 w Kamieńcu Nr 10.
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi        : 7.620,00 zł  
Wysokość wadium wynosi                                                 :    381,00 zł
Minimalne postąpienie                                                      :      80,00 zł
 
P r z e t a r g odbędzie się w dniu   16 listopada 2009 roku o godz. 10  oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu ul. J.Wybickiego 6 w sali narad Nr 1 /parter/.
 
Oferenci spełniający warunek posiadania sąsiednich nieruchomości lokalowych zamierzający przystąpić do przetargu winni zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 12 listopada 2009r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu – pokój Nr 208(II piętro).
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu przez komisję przetargową zostanie wywieszona do publicznej wiadomości w dniu 13 listopada 2009r.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest  wpłata wadium na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości 5% ceny wywoławczej tj. kwotę – 381,00 zł w terminie do dnia 12 listopada 2009 r. do godz. 14 oo w kasie urzędu lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 i okażą dowód wpłaty wadium Komisji Przetargowej.
Cena sprzedaży płatna jest jednorazowo najpóźniej na dwa dni przed zawarciem umowy przeniesienia własności nieruchomości.
Wadium:
 1. wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet
  ceny nabycia nieruchomości,
 2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed
  upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
  a/ odwołania przetargu;
  b/ zamknięcia przetargu;
  c/ unieważnienia przetargu;
  d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w terminie ustalonym przez Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Susz.
 
Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu do właściwego organu tj. Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
 
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych to jest – 80,00 zł.
 
Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca w kwocie– 1.583,36 zł płatne , najpóźniej na dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
 
Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisem do ksiąg wieczystych ponosi nabywca.
 
Nieruchomość można będzie oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy i Miasta w Suszu - pokój Nr 208.
W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
 
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu G i M w Suszu - pokój Nr 208 lub tel. kier.(055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
 
Opracował:
 Wiesław Olszewski
Tel.(0-55) 2786-015 w. 33
 
 
Burmistrz Gminy i Miasta
    Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 3493
Nazwa dokumentu: Przetarg ustny ograniczony
Skrócony opis: NiR.II.7145-06/08/09 - data przetargu 16.11.2009 (wadium do dnia 12.11.2009) przetarg na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej we wsi Kamieniec Nr 10, gmina Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR II Wiesław Olszewski
Osoba, która odpowiada za treść: NiR II Wiesław Olszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-10-08 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-10-09 12:56:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-17 14:58:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner