logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
               minus INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
Sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Stare Miasto, stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, przeznaczonej pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.

Susz, dnia 20.10.2009 r.
Ni R. III. 72241 – 31/09                                                                            
O G Ł O S Z E N I E
  
 Burmistrz Gminy i Miasta Susz działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm. ) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 ; § 6 ust. 1 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ),  
ogłasza I przetarg    ustny    nieograniczony
na sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej
w Suszu przy ul. Stare Miasto, przeznaczonej pod zabudowę usługowo – mieszkaniową,
na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu, określona w wykazie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 01 września 2009 r. - nr NiR.III – 72241-31/2009 

 

Położenie
działki
Nr działki
gruntu
Pow.
m2
Cena
wywoławcza
w zł.
Należne
wadium
    w zł.
 
Wysokość
przebicia
     w zł
Koszty przygotowania działki do
Sprzedaży w zł
Susz,
ul. Stare Miasto
 
 
122/11
 
374
16.321,00
1.700,00
170,00 
1.027,40

 

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży działki gruntu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami ),  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
 
1.  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego :  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Susz uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr III/22/2007 z dnia 23 lutego 2007 r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 57, poz. 920 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w/w działka znajduje się w strefie UM z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Przedmiotowa nieruchomości wpisana jest do rejestru zabytków decyzją WKZ nr 5/77 z dnia 3 marca 1977 r. jako układ urbanistyczny Miasta Susz.
2.    W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługowo – mieszkaniową.
3.    Opis nieruchomości : Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w Suszu w obrębie Starego Miasta przy ul. Stare Miasto. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Nieruchomość znajduje się w terenach uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telekomunikacyjną i drogę. W rejestrze ewidencji gruntów powyższa działka gruntu położona jest w obrębie Nr 2 miasta Susz, oznaczona jako – B. Właścicielem gruntu jest Gmina i Miasto Susz   
4.    Dla nieruchomości  prowadzona jest księga wieczysta : KW Nr EL1I /00035735/2 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolna od długów i obciążeń.
5.   Ustala się termin zakończenia budowy w terminie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.
 
6.   Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2009 roku o godzinie 11 00  w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. J. Wybickiego 6 - sala nr 1 ( parter ). 
 
7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości wyżej wymienionej w terminie do dnia 20 listopada 2009 roku w kasie urzędu ( do godz. 1400 lub na rachunek w BS w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000  0030 i przedłożą dowód wpłaty wadium Komisji Przetargowej. Warunek wniesienia wadium na rachunek bankowy będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Suszu najpóźniej w dniu 20 listopada 2009 r. Nie wpłacenie wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu uniemożliwi udział w przetargu.  
W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.
8.    Wadium :
  1. wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio :                                                  
      a) odwołania przetargu;
            b) zamknięcia przetargu;
            c) unieważnienia przetargu:
            d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11.   Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki     (   z zaliczeniem wadium ), podatku VAT oraz kosztów przygotowania działki do sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Susz nr 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Suszu lub w kasie urzędu.
12. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.
13.Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków w decyzji Nr 301/2009 z dnia 20.08.2009 r. wyraził zgodę dla Gminy i Miasta Susz na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowanej działki nr 122/11 położonej w Suszu przy ul. Stare Miasto pod warunkiem zobowiązania w akcie notarialnym przyszłych właścicieli do przestrzegania przepisów wynikających z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności art. 36.1. tej ustaw. A także zawarcia w akcie notarialnym następujących zapisów :
   a/   informacji, iż działka przy ul. Stare Miasto w Suszu, znajduje się na terenie historycznego układu         
         urbanistycznego miasta Susz wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ nr A-169 z dnia        
         15.09.1956 r.   
   b/   informacji, że wszelkie prace ziemne w obrębie przedmiotowej nieruchomości wymagają
         poprzedzenia ich ratowniczymi badaniami archeologicznymi, na prowadzenie, których należy
         uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
   c/  informacji, iż wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego
  Konserwatora Zabytków.
14. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
15. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
16. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta
w Suszu - pokój nr 208, tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
 
Opracowała :
Krystyna Rospierska
Tel.552786015 wew.33
 
Burmistrz Gminy i Miasta
    Jan Sadowski

 

 

Ilość odwiedzin: 3551
Nazwa dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony
Skrócony opis: NiR.III.72241–31/09 - data przetargu 25.11.2009 (wadium do dnia 20.11.2009) - przetarg na sprzedaż działki gruntu poł. w Suszu przy ul. Stare Miasto, przeznacz. pod zab. usługowo-mieszkaniową.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III-Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III-Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-10-20 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-10-21 12:56:48
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-01 14:32:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner