logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
               minus Informacja o wynikach przetargów
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wynikach przetargów
Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Susz, dnia 08 czerwca 2009 r.       
                       
N i R. III. 72241 – 03 / 09

O G Ł O S Z E N I E
      
                    Burmistrz Gminy i Miasta Susz działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm. ) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 ; § 6 ust. 1 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 )                              
 
ogłasza  I przetarg    ustny    nieograniczony
 
na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Galla Anonima, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Przedmiotem sprzedaży są działki gruntu, określone w wykazie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty w dniu 23 kwietnia 2009 r. - nr NiR .III.72241- 30/09.
 
Położenie
działki
Nr działki
gruntu
Pow.
m2
Cena
wywoławcza
w zł.
Należne
wadium
    w zł.
 
Wysokość
przebicia
     w zł
Koszty przygotowania działki do
sprzedaży
 
Susz, 
ul. Galla Anonima
 
433/1
454/1
1068
25.867,00
2.600,00
260,00
1.507,40
Susz,
ul. Galla Anonima
433/2
454/2
914
22.137,00
2.300,00
230,00
 
1.507,40
 
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży działki gruntu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm. ),  zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
 
 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego :  Na przedmiotowy teren Gmina i Miasto Susz posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Susz uchwalony przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XIX/155/08 z dnia 25 września 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 185, poz. 2716 z dnia 08 grudnia 2008 r. z którego wynika, że nieruchomość składająca się z działek Nr 433/1 i 454/1 o łącznej pow. 0,1068 ha oraz nieruchomość składająca się z działek Nr 433/2 i 454/2 o łącznej pow. 0,0914 ha, znajdują się w strefie MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 2. W/w nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.
 3. Opis nieruchomości : Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane, położone w obrębie Nr 1 miasta Susz, przy ul. Galla Anonima, mają kształt zbliżony do prostokąta, znajdują się w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i drogę utwardzoną.
 4. Dla w/w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste : KW Nr EL1I/00038861/5 ( dla dz. 454/1 i 454/2 ) i KW EL 1I/00035701/5  ( dla dz. 433/1 i 433/2 ) przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolna od długów i obciążeń.
 5. Ustala się termin zakończenia budowy w terminie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 7 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.
 6. Przetarg odbędzie się  w dniu 20 lipca 2009 roku o godzinie   10:00  w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu,
  ul. Józefa Wybickiego 6 - sala nr 1 ( parter ).
 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczpospolitej Polski a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium  na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości wyżej wymienionej w terminie do dnia 16 lipca 2009 roku w kasie urzędu ( do godz. 1330 ) lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Suszu 
  nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030    i przedłożą dowód wpłaty
  wadium Komisji Przetargowej. Warunek wniesienia wadium na rachunek bankowy będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Suszu najpóźniej w dniu 16 lipca 2009 r.   Nie wpłacenie wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu uniemożliwi udział w przetargu.
  W  imieniu   osoby prawnej   może występować   osoba   na podstawie prawnego pisemnego
  upoważnienia.
 8. Wadium :
 1. wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
 2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
  a) odwołania przetargu;
          b) zamknięcia przetargu;
          c) unieważnienia przetargu:
          d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 2. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 3. Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki (z zaliczeniem wadium), podatku VAT oraz kosztów przygotowania działki do sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Susz nr 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Suszu lub w kasie urzędu.
 4. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.
 5. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
 6. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
 7. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
 8. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208, tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
Opracowała :
 Krystyna Rospierska
 tel.j.w.
 
  
 
Susz dnia 08.06.2009  r. 
Burmistrz Gminy i Miasta
    Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 3801
Nazwa dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony
Skrócony opis: NiR.III.72241–03/09.data przetargu 20.07.2009 r.(wadium do dnia 16.07.2009)-Sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Suszu przy ul. Galla Anonima przeznaczonych pod zabudowę mieszka
Osoba, która wytworzyła informację: N i R. III.
Osoba, która odpowiada za treść: N i R. III.
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-06-10 09:13:09
Data udostępnienia informacji: 2009-06-10 09:13:09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 15:19:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner