logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
               minus 1. Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
               minus 2. Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
               minus 3. Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
               minus OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. 1. Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
08.05.2009 - Wyjaśnienia do przetargu na budowę Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suszu
2. 2. Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
Wyjaśnienia z dnia 12.05.2009 - przetarg na budowę GCZK w Suszu
3. 3. Wyjaśnienia do przetargu - odpowiedzi na pytania oferentów
Wyjaśnienia z dnia 15.05.2009 - przetarg na budowę GCZK w Suszu
4. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Inw.341/IV/09 - 21.05.2009 ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na budowę GCZK w Suszu.

Nr sprawy Inw-341/IV/09

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy tj. kwoty 5.150.000 Euro

 1. Zamawiający:
Gmina i Miasto Susz 
Adres: 14-240 Susz ul. Wybickiego 6
województwo: Warmińsko – Mazurskie,        powiat: Iława
internet: http://www.susz.pl            e-mail: susz@susz.pl
tel. /0-55/ 278-60-15       fax 278-62-22             
2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a)     imię i nazwisko: Zdzisław Tur telefon: (0-55) 278-60-15 wew. 29
b)    e-mail: inwestycje@susz.pl
c)     nr lokalu: pokój 111
d)    godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 800-1200
3. Tryb zamówienia:
    Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 tj. kwoty 5.150.000 Euro ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) oraz przepisów wykonawczych i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a) formularz można odebrać:    
- osobiście w siedzibie zamawiającego pokój 111c
- strona internetowa na której znajduje się SIWZ – http://bip.susz.sisco.info/
5. Przedmiot zamówienia:
a/ Przedmiotem zamówienia jest budowa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Suszu
b/ Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
   Słowniku Zamówień: CPV, 45 21 61 25-6   45 23 24 51-8    45 23 24 60-4   45 31 00 00 -3 45 33 20 00-3
c/ Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w SIWZ
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Termin wykonania zamówienia: Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy.
                                                             Termin zakończenia do 30.06.2010 r.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu:                     
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki podane w SIWZ.     
10. Wadium przetargowe- 30.000 zł.
11. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie ( w %):
     - cena ( koszt)                                     100 % 
12. Miejsce i termin składania ofert:
- miejsce składaniasiedziba zamawiającego – pokój 102
     - termin składania do: 14.05.2009 r.    godz. 830
13. Miejsce i termin otwarcia ofert:
     - siedziba zamawiającego ( nr lokalu): 1
- termin otwarcia: 14.05.2009 r.   godz. 900
14. Termin związania ofert – 30 dni.
15. Zamawiający informuje, że nie zamierza zawierać umowy ramowej.
16. Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanawiać dynamicznego
      systemu zakupu.
17. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej
     z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
Susz dnia 22.04.2009 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Załączniki do pobrania: 2009-04-22 10:03:26 - SIWZ - przetarg na budowe GCZK w Suszu.PDF (254.16 kB)
2009-05-08 14:55:42 - Dokumentacja_techniczna_i_przedmiar.ZIP (11.35 MB)

Ilość odwiedzin: 4936
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: Inw-341/IV/09 - data przetargu - 14.05.2009 (przedłużono termin ofertowania do 21.05.2009 r. do godz. 08:30) - przetarg na budowę GCZK w Suszu.
Osoba, która wytworzyła informację: Inw.
Osoba, która odpowiada za treść: Inw.
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-04-22 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-04-22 09:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-10 08:47:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner