logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
               minus Informacja o wynikach przetargu
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wynikach przetargu
Wyniki przetargu na: sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geod. 60/42 o pow. 0,2292 ha, stanowiącej własność GiM Susz, poł. w Suszu przy ul. Leśnej, przeznaczonej pod zabudowę usłu

O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm. ) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 ; § 6 ust. 1 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ),  
ogłasza I przetarg    ustny    nieograniczony
na sprzedaż działki gruntu, stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Leśnej, przeznaczonej pod zabudowę usługową,
na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu, określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 09.03.2009 r. o numerze NiR.III – 72241-02/09.
Położenie
działki 
Nr działki
Pow.
działki
m2
Cena
wywoławcza
w zł
Należne
wadium
w zł
Wysokość
przebicia
w zł
Koszty  przyg.
działki do
sprzedaży w zł
 
Susz,
ul. Leśna
 
 
 
60/42
 
 
 
2292
 
 
 
35.320,00
 
 
 
3.540,00
 
 
 
360,00
 
 
 
327,40
 
     Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535 z poźn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
 1. Przeznaczenie nieruchomości : Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Zaświadczeniem Nr UA.7323–35/09 z dnia 19 lutego 2009r. w/w teren w polityce przestrzennej miasta Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz,  uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI/151/2000 z dnia 15 czerwca     2000r. stanowi element strefy o funkcji wytwórczo – składowych. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową.    
 2. W/w działka gruntu przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową.
 3. Opis nieruchomości : W rejestrze ewidencji gruntów powyższa nieruchomość położona jest w obrębie Nr 3 miasta Susz, oznaczona jako rola „B” i znajduje się w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, elektryczną i drogę nieutwardzoną. Działka mają kształt zbliżony do kwadratu. 
 4. Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta : KW EL 1I/00035320/0 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych i wolna jest od długów i obciążeń.
 5. Ustala się termin zakończenia budowy w terminie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy     notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce
 6.  Przetarg odbędzie się  w dniu 05 czerwca 2009 roku   o godzinie 10 00  w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. J. Wybickiego 6 - sala nr 1 ( parter ). 
 7. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczpospolitej Polski a w przyapdku cudzoziemców posuadają zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są  zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce i wysokości podanej na wstępie niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia  01 czerwca 2009 roku w kasie urzędu  do godz. 14 00   lub na rachunek urzędu w BS Susz nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 i przedłożą dowód wpłaty wadium Komisji Przetargowej. Warunek wniesienia wadium na rachunek bankowy będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Suszu najpóźniej w dniu 01 czerwca 2009 r. Nie wpłacenie wadium w terminie i formie       podanej w ogłoszeniu uniemożliwi udział w przetargu. W   imieniu   osoby prawnej   może występować   osoba   na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.
 8. Wadium :
  1. wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  2.  zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 1 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
  a) odwołania przetargu;
  b) zamknięcia przetargu;
  c) unieważnienia przetargu:
  d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 11. Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki (z         zaliczeniem wadium), podatku VAT oraz kosztów przygotowania działki do sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Susz nr 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Suszu lub w kasie urzędu.
 12. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.
 13. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
 14. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
 15. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu na       czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
 16. Urząd Gminy i Miasta w Suszu informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej przedmiotowym przetargiem może zachodzić konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2003, Nr 64 poz. 592 ).
 17. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208, tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
Opracował :
Wiesław Olszewski
tel. j.w.
 
Susz dnia 27.04.2009 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 3691
Nazwa dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony
Skrócony opis: NiR.III–72241-02/09 - data przetargu 05.06.2009 (wadium do dnia 01.06.2009)przetarg na sprzedaż działki gruntu położonej w Suszu przy ul. Leśnej, przeznaczonej pod zabudowę usługową
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-04-27 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-04-29 09:11:39
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-10 08:48:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner