logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         minus PRZETARGI 2009
            plus Przetarg nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus III przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
               minus INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus II Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

Susz, dnia 10 sierpnia 2009 r
N i R.II. 7145- 14/2009

 O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz działając na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami(( jednolity tekst -Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603;Nr 281, poz. 2782, z 2005, Dz.U. Nr 130, poz. 1087 i z 2007 Dz.U. Nr 173, poz. 1218 ze zm.) oraz  § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207,poz. 2108 z 2004.)
 
ogłasza  I   n i e o g r a n i c z o n y    p r z e t a r g   u s t n y   (licytacja)
 
1. Na sprzedaż budynku użytkowego Nr 9A o pow. uż. 81,40 m2 położonego w Suszu przy ul. Prabuckiej 9A, składającego się z 5 pomieszczeń w tym: dużej sali (była czytelnia), korytarza, w.c. pomieszczenia gospodarczego oraz kotłowni wraz ze składem opału.  Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem jednospadowym, krytym papą. Budynek użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną(oświetleniową) i wodno- kanalizacyjną. Brak ogrzewania.   
 
2. Forma władania nieruchomością po sprzedaży – własność budynku i działki gruntu Nr 274/2 o pow. 362 m² położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej 9A .
 
3. Forma sprzedaży: Budynek użytkowy wraz z działką gruntu oznaczoną numerem  geodezyjnym 274/2 o pow. 362 m2 podlegają sprzedaży na własność w drodze przetargu.
 
4. Cena zabudowanej nieruchomości ogółem         :     72.930,00 zł – zwol. z podatku VAT
       w tym : - cena budynku użytkowego                :     61.020,00 zł
                   - cena działki gruntu Nr 274/2              :     11.910,00 zł 
 
5. P r z e t a r g odbędzie się w dniu  16 września 2009 roku o godz. 9 oo w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu ul. J. Wybickiego 6 w sali narad Nr 1 /parter/.
 
6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą    wadium na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości 15% ceny wywoławczej tj. kwotę – 10.940,00 (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) w terminie do dnia 11 września 2009 r. do godz. 14 00 włącznie w kasie urzędu lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 i okażą dowód wpłaty wadium Komisji Przetargowej. Warunek wniesienia wadium na rachunek bankowy będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta  Susz najpóźniej w dniu 11 września 2009 r. Nie wpłacenie wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu uniemożliwi udział w przetargu.  
7. Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego: Gmina i Miasto Susz nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  Teren obejmujący między innymi nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 274/2 o pow. 362 m2 położoną w Suszu przy ul. Prabuckiej Nr 9A w polityce przestrzennej Gminy Susz określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Susz”, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI(153)2000 z dnia 15 czerwca 2000 r stanowi element o funkcji mieszkaniowo-usługowej Przeznaczenie do dalszego użytkowania jako budynek użytkowy.
 
 
 8. Wadium:
    1/ wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
2/ zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
    a/ odwołania przetargu;
    b/ zamknięcia przetargu;
    c/ unieważnienia przetargu;
     d/ zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
9. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w terminie ustalonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Susz, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.
 
10.Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem właściwego organu tj. Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
 
11. Nieruchomość powyższa zapisana jest w księdze wieczystej KW EL 1I(00038696/7, Sądu Rejonowego w Iławie i wolna jest od długów i obciążeń.
 
12. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych to jest - 730,00 zł.
 
13. Koszty związane z przygotowaniem budynku i gruntu do sprzedaży pokrywa nabywca w kwocie – 2.367,00 zł , płatne najpóźniej na 2 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
 
14. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
 
15. Nieruchomość można będzie oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy i Miasta w Suszu - pokój Nr 208( II piętro)
 
16. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
 
17. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu G i M w Suszu - pokój Nr 208 lub tel. kier.(055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
Opracował:
Wiesław Olszewski                                                                               
Tel. (0-55) 2786-015 w.33  
 
Burmistrz Gminy i Miasta
    Jan Sadowski

 

Ilość odwiedzin: 3905
Nazwa dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony
Skrócony opis: NiR.II.7145-14/2009 - data przetargu 16.09.2009 (wadium do dnia 11.09.2009) przetarg na sprzedaż budynku użytkowego położonego w Suszu przy ul. Prabuckiej 9A.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-08-10 11:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-08-10 11:58:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-02 14:35:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner