logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      minus 2021 ZAM. PUBL.
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


O G Ł O S Z E N I E

 

 
BURMISTRZ  SUSZA  
 o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 6 z przynależną piwnicą, pomieszczenia gospodarczego
i udziały w działkach
na   rzecz osób fizycznych i prawnych
 
I przetarg ogłoszony był na dzień 27.05.2011 r.
 
Położenie
 
Nr działki
 
Pow. w
  m2
Cena wywoławcza w zł
Należne wadium w zł
Minimalne postąpienie
 
KW
Koszty przygotowania do sprzedaży w zł
 
 
Kamieniec 5
32/33 udz. 1/12
32/114 udz. 2/150
32/116 udz. 2/132
 
362
 
15291
 
10648
 
 
68 000,00
 
 
6 800,00
 
 
680,00
 
37590/7
 
31933/2
 
31932/5
 
 
 
      307,50
                                                                                                                                                                                 
 1. Przeznaczenie nieruchomości: teren obejmujący działki nr 32/33, 32/114 i 32/116 nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W/w teren w polityce przestrzennej miasta Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI/151/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. stanowi element strefy zurbanizowanej, tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej i techniczno-produkcyjnej. W/w teren położony jest na Obszarze Natura 2000-PLB 280005 Lasy Iławskie oraz w strefie ochrony konserwatorskiej B.
 2. W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność do dalszego użytkowania na cele mieszkalne.
 3. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny nr 6 o pow. użytkowej 74,40 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, wyposażony w sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą ze wspólnej kotłowni osiedlowej, przynależną piwnicą o pow. 17,10 m2 usytuowany na II piętrze budynku nr 5 w Kamieńcu, położonym na działce nr 32/33,
  - udział we współwłasności nieruchomości zabudowanej wielosegmentowym budynkiem gospodarczym z prawem do korzystania z pomieszczenia gospodarczego o pow. 12,80 m2, położonym na działce nr 32/114,
  - udział w działce gruntu nr 32/116 służącej do obsługi działki nr 32/33.
 4. Teren uzbrojony jest w wodę, kanalizację, energię elektryczną, c.o. ze wspólnej kotłowni osiedlowej, dostęp do drogi publicznej poprzez działkę nr 32/116 .
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2011 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Suszu ul. Wybickiego 6 – sala nr 1 ( parter ).
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na rzecz Gminy Susz w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. kwotę 6 800,00 w terminie do dnia 18 lipca 2011 r. w kasie urzędu ( do godz. 1330) lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 (data wpływu na rachunek Gminy – 18.07.2011 r.) i przedłożą Komisji Przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.      
  W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
 9. Wadium:
  1.  wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 1, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:
  a)     odwołania przetargu
  b)    zamknięcia przetargu,
  c)     unieważnienia przetargu,
  d)    zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny za nieruchomość lokalową wraz z przynależnymi pomieszczeniami i udziałami w gruntach (z zaliczeniem wadium ) oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży przed zawarciem umowy notarialnej na rachunek Urzędu Miejskiego w Susz nr 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010 w BS w Suszu lub w kasie urzędu.
 11. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem   w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 12. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Susz.
 13. W przetargu mogą brać udział osoby, które są obywatelami Rzeczpospolitej Polski a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych do nabycia nieruchomości na terenie Polski.
 14. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
 15. W przypadku uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
 16. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Susza.
 17. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego tel. nr 055 2786015 w. 33, pokój nr 208 do dnia 18 lipca 2011 r.
 18. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu – pokój nr 209, tel. (55) 278-60-15 w. 33 lub 31.
Susz dnia 20.06.2011 r.
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

 

 

Ilość odwiedzin: 6288
Nazwa dokumentu: II przetarg ustny nieograniczony
Skrócony opis: Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 z przynależną piwnicą, pomieszczenia gospodarczego i udziały w działkach położonego w miejscowości Kamieniec gm. Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.I. Danuta Rużkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.I. Danuta Rużkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-06-20 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-06-20 14:17:49
Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-03 08:24:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner