logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
               minus Informacja o wynikach przetargu
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wynikach przetargu

Susz, dnia 21.11.2011 r.
 
NiR. III. 6840.24.2011
O G Ł O S Z E N I E
      
    Burmistrz Susza działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 ; § 6 ust. 1 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami ),  
 
 
ogłasza I przetarg  ustny  nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej przedmiot własności Gminy Susz,
położonej w SUSZU przy ul. KASZTANOWEJ,
przeznaczonej pod zabudowę usługową o funkcji handlowej,
na rzecz osób fizycznych i prawnych.
 
Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość, określona w wykazie podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 04 października 2011 r. nr NiR.III.6840.24.2011r.
 
Położenie
 nieruchomości
 Nieruchomość składająca się
 z działek gruntu nr
Pow.
   m2
 Cena
wywoławcza
w zł. /netto/
Należne
wadium
w zł.
 
Minimalna
wysokość
przebicia
w zł
Koszty przygotowania działki do
sprzedaży w zł
 
SUSZ
ul. KASZTANOWA
 
 
 23/22; 23/24
 
 3977
 354.072,00
35.410,00
 3550,00
329,10
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami )  zostanie doliczony należny podatek VAT.
 
 1. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : Gmina Susz dla terenu obejmującego nieruchomość składającą się z działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 23/22 i 23/24, nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 20/2011 Burmistrza Susza z dnia 01 września 2011 r, określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego o funkcji handlowej na w/w nieruchomości.
 2. W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę usługową o funkcji handlowej.
 3. Opis nieruchomości :  Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w Suszu przy ul. Kasztanowej. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. W okolicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna, usługowo-handlowa. Dojazd z drogi o nawierzchni nie urządzonej / gruntowej /, która stanowi własność Gminy Susz. Nieruchomość ta przylega bezpośrednio do drogi wojewódzkiej. W rejestrze ewidencji gruntów oznaczona jest jako działki ewidencyjne nr 23/22 o pow. 0,1842ha i nr 23/24 o pow. 0,2135 ha z obrębu nr 2 m. Susz opisane jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. Właścicielem działek jest Gmina Susz. Nieruchomość jest nie uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej. W pobliżu nieruchomości znajdują się następujące media : sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna. Istnieje możliwość przyłączenia się do tych sieci.
 4. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr KW EL1I/00035735/2 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolna od długów i obciążeń.
 5. Termin zagospodarowania nieruchomości : Ustala się termin zakończenia zabudowy  w ciągu dwóch lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zagospodarowania nieruchomości, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy niezachowania terminu.
 6. Przetarg odbędzie się w dniu 22 grudnia 2011 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu, ul. J. Wybickiego 6 - sala nr 1 (parter).
 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium na rzecz Gminy Susz w gotówce w wysokości wyżej wymienionej w terminie do dnia 16 grudnia 2011 r.  na rachunek Urzędu Miejskiego w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000  0030 w BS w Suszu i przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Warunek wniesienia wadium na rachunek bankowy będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Suszu najpóźniej w dniu 16 grudnia 2011 r. Nie wpłacenie wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu uniemożliwi udział w przetargu. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości i położenie.         
  W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.
 8. Wadium :       
  1.wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,         
  2. Zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio :
  a)  odwołania przetargu;       
  b) zamknięcia przetargu;      
  c) unieważnienia przetargu: 
  d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 10. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 11. Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki (z zaliczeniem wadium), należnego podatku VAT oraz kosztów przygotowania działki do sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Miejskiego w Suszu nr 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Suszu.
 12. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Susz.
 13. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
 14. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
 15. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu na       czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Susza.
 16. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późniejszymi zmianami) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
 17. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój nr 208, tel. 55 2786 015 wew. 33 lub 31.
 
 
Zastępca Burmistrza Susza
Zdzisław Zdzichowski
Opracował :
Karol Dybich
Tel.552786015 wew.33

Ilość odwiedzin: 4013
Nazwa dokumentu: I przetarg ustny nieograniczony
Skrócony opis: NiRIII6840.24.2011 sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Susz, położonej w SUSZU przy ul.KASZTANOWEJ, Przeznaczonej pod zabudowę usługową o funkcji handlowej
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III. Karol Dybich
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III. Karol Dybich
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-11-21 09:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-11-21 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-12 13:56:43

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner