logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
               minus Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
Wyjaśnienia do przetargu na roboty naprawczo konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych.

Dr.271.3. 2011

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż określone na podstawie art. 11 ust.8

1.Zamawiający:

Gmina i Miasto Susz

Adres: Urząd Gminy i Miasta w Suszu, 14-240 Susz, ul Wybickiego 6  

województwo Warmińsko – Mazurskie,        powiat Iława

internet: http://www.susz.pl            e-mail: susz@susz.pl

tel. /0-55/ 278 –60-15             faks  / 0-55/278-62-22

2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

a)      imię i nazwisko:  Jan Włodarski

b)      telefon: (0-55) 278-60-15 wew.29

c)      e-mail: susz@susz.pl

d)      nr lokalu:111C

e)      godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 800-1200 

3. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na  :

Roboty naprawczo konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych”

a)      - profilowanie  mechaniczne korony dróg i ulic, wyrównanie kolejnych  o łącznej długości 135,0km oraz obustronne przybranie poboczy o szerokości po 20cm

b)      - uzupełnienie braków- dziur odcinków dróg i ulic: zaniżonych, podmokłych i rozjeżdżonych kruszywem naturalnym – żwirem z domieszko kruszywa łamanego 20% gr. 5cm po zagęszczeniu w ilości 4.200 ton

c)      - wykonanie przepustu pod drogą gruntową gminną w m. Michałowo przy użyciu   rur PVC Ø 800mm o długości 8,0mb

e./  Słownik główny CPV – 45.23.31.42-6

 

4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6.Termin związany ofert – 30 dni.                                                 

7.Termin (okres) realizacji zamówienia : zakończenie  do  14.06.2011r                                      

8.Wadium przetargowe:  nie wymagane

9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

10.Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: formularz „SIWZ” można odebrać:

   - osobiście w siedzibie zamawiającego cena 10zł,  pokój 111 C  lub za zaliczeniem pocztowym     cena 16zł.

- strona internetowa na której znajduje się SIWZ http: // bip.susz.sisco.info/

12. Miejsce i termin składania ofert:

a) miejsce składania:

      - siedziba zamawiającego , Kancelaria Urzędu pokój 102

      b) w terminie do:05.04.2011 r.    godz. 800

13. Miejsce i termin otwarcia ofert:

     - siedziba zamawiającego  pokój Nr 1

b)      termin otwarcia: 05.04.2011 r.   godz. 900

14.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie ( w %):

     - cena ( koszt)                                                   -   100  % 

15.W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie  art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki podane w SIWZ.

16. Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupu

17. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 

Susz dnia 14.03.2011 r.
 Burmistrz Gminy i Miasta Susz
 Krzysztof Pietrzykowski

 

 

Ilość odwiedzin: 4997
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: Dr.271.3.2011-Roboty naprawczo konserwacyjne na drogach i ulicach gruntowych gminnych. Data przetargu 05.04.2011r.
Osoba, która wytworzyła informację: Dr. - Jan Włodarski
Osoba, która odpowiada za treść: Dr. - Jan Włodarski
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-03-14 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-03-14 15:07:26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-18 07:52:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner