logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny nieograniczony
               minus Informacja o wyniku przetargu
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wyniku przetargu
Wyniki I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nipkowie, działka Nr 15/23 o pow. 39,36 m2.

Susz, dnia   10.10.2011 r.
 PiSS-III. 6845.1.2011

O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Susza
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na najem na okres 3-ch lat lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Susz, położonego w Nipkowie,
przeznaczonego do najmu z przeznaczeniem o funkcji handlowej
 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
 Lp
Położenie
działki
Powierzchnia
lokalu
w m2
Stawka wywoławcza
czynszu najmu za m-c
Należne wadium
w zł.
Wysokość
przebicia
w zł.
Przeznaczenie
 gruntu
1
 Nipkowie
15
   200 zł
40,00
 2,00
pod działalność
handlową
 
Do kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
1.      Sposób zagospodarowania nieruchomości – w/w lokal użytkowy przeznaczony jest do najmu z przeznaczeniem na usługi o funkcji handlowej, na okres  3-ch lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
2. Termin wnoszenia opłat – Czynsz najmu ustalony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego będzie płatny do 10 każdego miesiąca. Oprócz czynszu najmu, najemca będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu najmu.
3. Opis nieruchomości – lokal użytkowy usytuowany na działce nr 15/23 w budynku świetlicy wiejskiej położony w miejscowości Nipkowie, stanowi własność Gminy Susz, przeznaczona do najmu z przeznaczeniem na usługi o funkcji handlowej.
4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 14 listopada 2011 r. o godz. 900 w Urzędzie Miejskim w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6 – sala nr 1 ( parter ).
5. Wymagana jest wpłata wadium narzecz Gminy Susz w gotówce w wysokości wyżej wymienionej w terminie do dnia 09 listopada 2011 r. w kasie tutejszego urzędu ( do godz. 1400 ). Przystępujący do przetargu obowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
6. Wadium :
       1. wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał, zalicza się w poczet najmu,
       2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt. 9 ppkt 1 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio : odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 2,00 zł.
8. Czynsz za najem osiągnięty w przetargu płatny będzie do 10 każdego miesiąca. Do czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wysokość czynszu najmu będzie podlegać corocznie aktualizacji, w stopniu odpowiadającym rocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz czynszu najmu, dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu najmu. 
9. Po zakończeniu najmu najmujący będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć lokal i wydać go właścicielowi w stanie nie pogorszonym najpóźniej w ostatnim dniu trwania najmu.
10. Jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu w wyznaczonym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Susz.
11. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
12. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Susza.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój nr 203 ( II piętro), tel. (0-55) 278-60-15 wew. 48. 
 

Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 4148
Nazwa dokumentu: Przetarg ustny nieograniczony
Skrócony opis: PiSS-III.6845.1.2011 - Wynajem lokalu użytkowego położonego w Nipkowie, gm. Susz. Data przetargu 14.11.2011.
Osoba, która wytworzyła informację: PISS.III-Kamila Modrzejewska
Osoba, która odpowiada za treść: PISS.III-Kamila Modrzejewska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-10-10 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-10-11 10:10:01
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-16 13:25:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner