logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
               minus Informacja o wyniku przetargu
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wyniku przetargu
NiR.III.6840.1.2011 Wynik II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu ozn. nr geod. 152 o pow. 0,0428 ha, położonej w Suszu przy ul. Podmurze.

 

Susz, dnia 27.12.2010 r.
Ni R. III. 72241 – 08/2010
 
O G Ł O S Z E N I E
 
          Burmistrz Gminy i Miasta Susz działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 ) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 ; § 6 ust. 1 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108, Dz.U. z 2009 Nr 55, poz. 450 ),  
ogłasza II przetarg    ustny    nieograniczony
na sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Podmurze, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno - usługową,
na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu, określona w wykazie o przeznaczeniu działki nr 152 położonej w podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 09.08.2010 r. - nr NiR.III.72241-08/2010 z dnia 06.08.2010 r.
 Poprzedni przetarg został przeprowadzony w dniu  05 listopada 2010 r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Suszu.
 
Położenie
działki
Nr działki
gruntu
Pow.
m2
Cena
wywoławcza
w zł.
Należne
wadium
    w zł.
 
Minimalna
wysokość
przebicia
w zł
Koszty przygotowania działki do
sprzedaży w zł
Susz,
ul. Podmurze
 
 
 152
 
 428
 19.299,00
2.000,00
200,00 
 327,40
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży działki gruntu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami ),  zostanie doliczony należny podatek VAT.
 
 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego :  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Susz uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr III/22/2007 z dnia 23 lutego 2007 r, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stare Miasto” w Suszu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 57, poz. 920 z dnia 25 kwietnia 2007 r. działka Nr 152 znajduje się częściowo w strefie MU z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno-usługową oraz ZP z przeznaczeniem pod zieleń parkową. W/w działka wpisana jest do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny pod Nr A-169/0 z dnia 15.09.1956 r. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wyraził zgodę decyzją nr 242/2010 z dnia 24.06.2010 r. na zmianę właściciela z zapisem w akcie notarialnym konieczności uzgodnienia formy zagospodarowania ze stanowiska konserwatorskiego i uzyskania na inwestycję pozwolenia konserwatorskiego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ), szczególnie art. 36 ust.1 tej ustawy.
   
 2. W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pod zabudowę mieszkalno-usługową.
   
 3. Opis nieruchomości : Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w Suszu w obrębie Starego Miasta przy ul. Podmurze . Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Nieruchomość znajduje się w terenach uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telekomunikacyjną i drogę. W rejestrze ewidencji gruntów powyższa działka gruntu położona jest w obrębie Nr 2 miasta Susz, oznaczona jako – B. Właścicielem gruntu jest Gmina i Miasto Susz.
   
 4. Dla nieruchomości  prowadzona jest księga wieczysta : KW Nr EL1I /00036827/1 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolna od długów i obciążeń.
   
 5. Ustala się termin zakończenia budowy w terminie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym.

  W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.
   
 6. Przetarg odbędzie się w dniu  04 lutego 2011 r. o godz. 10 00  w siedzibie Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. J. Wybickiego 6 - sala nr 1 ( parter ).
   
 7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości wyżej wymienionej w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. w kasie urzędu (do godz. 1400lub na rachunek w BS w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000  0030 i przedłożą dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Warunek wniesienia wadium na rachunek bankowy będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Urzędu Gminy i Miasta w Suszu najpóźniej w dniu 31 stycznia 2011 r. Nie wpłacenie wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu uniemożliwi udział w przetargu. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości i położenie.

  W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.
   
 8. Wadium :
  1. wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,
  2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio :
  a)odwołania przetargu;
  b)zamknięcia przetargu;
  c) unieważnienia przetargu:
  d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
   
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
   
 10. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
   
 11. Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki ( z zaliczeniem wadium ), należnego podatku VAT oraz kosztów przygotowania działki do sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Susz nr 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Suszu lub w kasie urzędu.
   
 12. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.
   
 13. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.
   
 14. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
   
 15. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Susz.
   
 16. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
   
 17. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208, tel. 55 2786 015 wew. 33 lub 31. 
 
Opracowała :
Krystyna Rospierska
Tel.552786015 wew.33
 
Susz dnia 27.12.2010 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 3573
Nazwa dokumentu: II przetarg ustny nieograniczony
Skrócony opis: Sprzedaż działki gruntu stanowiącej przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Podmurze, przeznaczonej pod zabudowę mieszkalno - usługową. Data przetargu 04.02.2011r
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III. Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2010-12-27 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2010-12-28 11:35:38
Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-09 08:32:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner