logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny ograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
               minus Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
               minus Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
               minus Wyjaśnienia - odpowiedź na pytanie oferentów
               minus Ogłoszenie o wyborze oferty
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
Inw.271.3.2011 - wyjaśnienia do przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Suszu.
2. Wyjaśnienia - odpowiedzi na pytania oferentów
Inw.271.3.2011 - wyjaśnienia do przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Suszu.
3. Wyjaśnienia - odpowiedź na pytanie oferentów
Inw.271.3.2011 - wyjaśnienia do przetargu na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Suszu.
4. Ogłoszenie o wyborze oferty
Inw.271.3.2011 wybór oferty na wykonanie boisk sportowych w ramach kompleksu Moje Boisko –Orlik 2012 w Suszu

Nr sprawy Inw.271.3.2011

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz.759) 
1. Zamawiający:
Gmina i Miasto Susz 
Adres: 14-240 Susz ul. Józefa Wybickiego 6
województwo: Warmińsko – Mazurskie,        powiat: Iława
internet: http://www.susz.pl            e-mail: susz@susz.pl
tel. /0-55/ 278-60-15       fax 278-62-22             

2
. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a)    imię i nazwisko: Zdzisław Tur telefon: (0-55) 278-60-15 wew.29
b)    e-mail: inwestycje@susz.pl
c)     nr lokalu: pokój 111
d)    godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 800-1200

3. Tryb zamówienia:
    Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art.39-46 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)- roboty budowlane oraz przepisów wykonawczych i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
a) formularz można odebrać:    
- osobiście w siedzibie zamawiającego pokój 111c
- strona internetowa na której znajduje się SIWZ – http://bip.susz.sisco.info/

5. Przedmiot zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Suszu

Inwestycja będzie współfinansowana z Ministerstwa Sportu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012.

b/ Nazwy kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
CPV – 45.21.22.21-1                 

c/ Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w SIWZ
 
6. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7.
Zamawiający   nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8. Termin wykonania zamówienia:
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia:
z dniem protokólarnego przekazania terenu robót Wykonawcy
Termin zakończenia; nie później niż 3 miesiące od  protokólarnego przekazania terenu robót Wykonawcy
                                                        
9. Opis warunków udziału w postępowaniu:                     
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki podane w SIWZ.
    Dodatkowe informacje: 
1.   Zmiana postanowień  umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron  wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy  pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do  umowy w przypadkach:
a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:
- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub
- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub
- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub
- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub
- opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub
- innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub
- koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.
c) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, kierownika budowy i inspektora nadzoru podczas realizacji przedmiotu umowy. Zmian którejkolwiek osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi  być uzasadniona przez Wykonawcę i Zamawiającego na piśmie. Strony zaakceptują w terminie 7 dni od daty przedłożonych propozycji i wyłącznie ,gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowienia SIWZ( dotyczy kierownika budowy).
d) Wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 lit.b strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, ze minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

10. Wadium przetargowe: 15 000 zł. słownie: piętnaście tysięcy złotych

11. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie ( w %):
     - cena ( koszt)                                     100 % 

12. Miejsce i termin składania ofert:
- miejsce składania: siedziba zamawiającego – pokój 102
     - termin składania do: 30.05.2011 r.    godz. 900

13. Miejsce i termin otwarcia ofert:
     - siedziba zamawiającego ( nr lokalu): 1
- termin otwarcia: 30.05.2011 r.   godz. 1000

14. Termin związania ofert –
30 dni.

15
. Zamawiający informuje, że nie zamierza zawierać umowy ramowej.

16
. Zamawiający informuje, że nie zamierza ustanawiać dynamicznego  systemu zakupu.

17
. Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

18.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 Prawo zamówień publicznych.
Susz dnia 13.05.2011 r. 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski
 

Ilość odwiedzin: 4634
Nazwa dokumentu: Przetarg nieograniczony
Skrócony opis: Inw.271.3.2011 - przetarg na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 w Suszu. Data przetargu 30.05.2011r.
Osoba, która wytworzyła informację: Inw. - Zdzisław Tur
Osoba, która odpowiada za treść: Inw. - Zdzisław Tur
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-05-13 07:30:00
Data udostępnienia informacji: 2011-05-13 09:55:36
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-31 13:52:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner