logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2020 ZAM. PUBL.
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         plus PRZETARGI 2005
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         minus PRZETARGI 2011
            plus Przetarg nieograniczony
            plus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Zapytanie ofertowe o cenę wykonania robót
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg ustny ograniczony
               minus Informacja o wynikach przetargu
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus II przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            minus III przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony
            plus Przetarg ustny nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
            plus Przetarg nieograniczony
            plus I przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wynikach przetargu

 

Susz, dnia   02.03.2011 r.
 NiR.III. 6845.12.2011
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na dzierżawę na okres 3-ch lat części działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej w Suszu przy ul. Kajki, przeznaczonej pod posadowienie garażu blaszanego i budynku gospodarczego blaszanego
 dla mieszkańców budynku położonego ul. Kajki Nr 3 w Suszu.
 
 
Lp
Położenie
działki
Nr
obrębu
Nr
działki
Powierzchnia
w m2
Stawka wywoławcza
czynszu dzierżawnego rocznego za 1 m2 gruntu ( netto )
Należne wadium
w zł.
Wysokość
przebicia
w zł.
 
Przeznaczenie gruntu
 
1
 
Susz,  ul. Kajki
 
2
 
cz. 57
 
15
  
4,00 zł 
 
20,00
 
0,10
 
pod garaż blaszany
 
2
 
Susz ul. Kajki
 
2
 
cz.57
 
12
 
2,95 zł 
 
10,00
 
0,10
 pod budynek gospodarczy
blaszany
Do kwoty wylicytowanej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 
 1. Przeznaczenie nieruchomości   – Teren obejmujący działkę Nr 57 położony w obrębie 2 m. Susz, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W/w teren w polityce przestrzennej gminy Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miasta w Suszu uchwałą Nr XLVI/281/2010 z dnia 09 września 2010 r. stanowi strefę MU jako teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Teren ten objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej B. 
 2. Przedmiotowa działka gruntu o powierzchni 15 m2( 3 m x 5 m ) przeznaczona jest do dzierżawy pod posadowienie garażu blaszanego (określona jako miejsce nr 1 w załączonym szkicu graficznym ) i o powierzchni 12 m2( 2,40 m x 5 m ) pod posadowienie budynku gospodarczego blaszanego na cele magazynowo-składowe( określona jako miejsce nr 2 w załączonym szkicu graficzny), na okres 3-ch lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku Nr 3 położonego przy ul. Kajki w Suszu. Powyższa działka bezpośrednio przylega do zabudowanej nieruchomości Nr 56 położonej w Suszu przy ul. Kajki 3 i stanowi podwórko.
 3. Uzasadnienie ograniczenia przetargu: część działki nr 57 jest związana funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Kajki Nr 3 w Suszu.
 4. W rejestrze ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 57 o pow. 0,4031 ha z obrębu Nr 2 miasta Susz - tereny mieszkaniowe „B”. Właścicielem działki jest Gmina i Miasto Susz, księga wieczysta KW Nr EL1I/00035735/2 Sądu Rejonowego w Iławie.  
 5. Przetarg ustny ograniczony odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6 – sala nr 1 ( parter ).   W przetargu mogą brać udział mieszkańcy budynku położonego przy ul. Kajki Nr 3 w Suszu.
 6. Wymagana jest wpłata wadium narzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości wyżej wymienionej w terminie do dnia 07 kwietnia 2011 r. w kasie tutejszego urzędu ( do godz. 1400 ).
 7. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu należy dokonać w formie pisemnej do dnia 07 kwietnia 2011 r. do godz. 1400 w tutejszym urzędzie - pokój Nr 208, z załączonym do niego :
  - dowodem wpłaty wadium w wyżej wymienionej wysokości,
  - poświadczeniem zameldowania w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku przy ul. Kajki Nr 3 w Suszu lub kserokopią dowodu tożsamości.
 8. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie :
  1) zakwalifikowanie zgłoszonego oferenta do uczestnictwa w przetargu,
  2) okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości,
 9. Wadium :
  1. wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał, zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego,
  2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt. 9 ppkt 1 jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 0,10 zł.
 11. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny będzie w dwóch terminach : I rata do dnia 30 maja i II rata do 15 października, każdego roku. Do czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie podlegać corocznie aktualizacji, w stopniu odpowiadającym rocznemu wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.
 12. Dzierżawca ustalony w drodze przetargu zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę w/w obiektów. 
  Zawarcie umowy dzierżawy na grunt nie zwalnia dzierżawcy od uzyskania decyzji określonych przepisami prawa budowlanego.
 13. Po zakończeniu dzierżawy dzierżawca będzie zobowiązany opuścić i uprzątnąć dzierżawiony teren i wydać go Wydzierżawiającemu w stanie nie pogorszonym najpóźniej w ostatnim dniu trwania dzierżawy.
 14. Jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie, wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.
 15. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.
 16. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Susz. 
Z projektem umowy dzierżawy można zapoznać się Urzędzie Gminy i Miasta Susz ( pokój Nr 208 – II piętro ).
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. 055 278 6015 wew. 33 lub 31. 
 
Opracowała :
Krystyna Rospierska
tel. 55 2786015 wew.33
Susz dnia 02.03.2011 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski
 

Ilość odwiedzin: 3868
Nazwa dokumentu: Przetarg ustny ograniczony
Skrócony opis: NiR.III. 6845.12.2011 przetarg ustny ograniczony na dzierżawę na okres 3-ch lat, dla mieszkańców budynku położonego ul. Kajki Nr 3 w Suszu
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III. Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-03-02 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-03-04 12:21:58
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-18 07:53:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner