logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Susz
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      minus Ogłoszenia 2005
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie Burmistrza GiM Susz
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus II Przetarg ustny nieograniczony
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 NiR.III - 72241(1)05

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Susz działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm. ) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 ; § 6 ust. 1 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r. )

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. S t a f f a , przeznaczonych pod zabudowę m i e s z k a n i o w ą jednorodzinną , na rzecz osob fizycznych i prawnych.

Przedmiotem sprzedaży są działki gruntu określone w wykazie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty w dniu 18 stycznia 2005 r. nr NiR.III - 72241( 1 )05.

Lp.

Położenie  działki     

Nieruchomość gruntowa ozn.nr        

Powierzchnia
w m2  

Cena wywoławcza
w zł

Należne wadium
w zł

Wysokość przebicia
w zł

Koszty przyg. działki do sprzedaży w zł

1. 

Susz, ul. Staffa

473,463/1 

1066

13.594,00

1.360,00

140,00

811,76

2. 

Susz, ul. Staffa

474, 463/2

1059 

13.504,00

1.350,00

140,00

811,76

3. 

Susz, ul. Staffa

475, 463/3

1060

13.517,00

1.360,00

140,00

811,76

4.

Susz ,ul. Staffa

476, 463/4

1073

13.683,00

1.370,00

140,00

811,76

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży działek gruntu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz. 535 ), zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22 %.

1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego : Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Susz Nr 17/2004 z dnia 16.06.2004 r.o warunkach zabudowy, przedmiotowe działki gruntu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Opis nieruchomości : W rejestrze ewidencji gruntów powyższe nieruchomości są oznaczone jako rola RIVb i RV. Od strony południowej graniczą z drogą urzadzoną z płyt betonowych, a od strony północnej z polami uprawnymi. Działki mają kształt zbliżony do prostokąta i znajdują się w terenie uzbrojonym w sieć wodociagową, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną.

3. Dla w)w nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste KW Nr 38862 ( dla dz. nr 473 ; 474 ; 475 ;476 ) i KW Nr 35701 (dla dz. 463/1 ; 463/2 ; 463/3 ; 463/4 ) przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolne od długów i obciążeń.

4. Ustala się termin zakończenia budowy w terminie 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala siękary umowne w wysokości 7 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2005 roku o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu ul. J.Wybickiego 6 - sala nr 203 ( II piętro ).

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polski a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium  na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości wyżej wymienionej tj. 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 16 czerwca 2005 roku do godz. 13:30 w kasie urzędu (pokój nr 109) lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 i przedłożą dowód wpłaty wadium Komisji Przetargowej. W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.

7. Wadium :

1) wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

2) zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt 7 ppkt 1. jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

a) odwołania przetargu;

b) zamknięcia przetargu;

c) uniewżnienia przetargu:

d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

8. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

9. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki (z zaliczeniem wadium) , podatku Vat oraz kosztów przygotowania działki do sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Susz nr 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Suszu lub w kasie urzędu .

11. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.

12. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.

13. Nieruchomość można będzie oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy i Miasta w Suszu - pokój Nr 208.

14. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

15. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

16. Urząd Gminy i Miasta w Suszu informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej przedmiotowym przetargiem może zachodzić konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003, Nr 64 poz. 592).

17. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminyi Miasta w Suszu - pokój nr 208 , tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31 .

Susz, dnia 19 maja 2005 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 8222
Nazwa dokumentu: NiR.III-72241/1/05 - data rozstrz. 2005-06-23
Skrócony opis: Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Staffa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, na rzecz osob fizycznych i pr
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-05-20 14:04:01
Data udostępnienia informacji: 2005-05-20 14:04:01
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-23 11:32:25

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner