logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Ustalenie miesięcznych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2022 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2021
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
   minus Pismo PIW w Iławie dotyczącego zgłaszania padłych ptaków
   minus Ustalenie miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa Nipkowie dotyczące odłączenia miejscowości Karolewo od sołectwa Nipkowie i utworzenia nowego sołectwa Karolewo
   minus Informacja o wydaniu decyzji nr Susz/04/23
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      minus Ogłoszenia 2005
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie Burmistrza GiM Susz
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus II Przetarg ustny nieograniczony
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Susz, dnia 2005.03.07

NiR.III- 72241/14/05

W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz.U. z 2004, Nr 261 poz. 2603 z póżn.zm. ),

Burmistrz Gminy i Miasta Susz ogłasza wykaz do sprzedaży działek gruntu, przeznaczonych pod zabudowę handlowo - usługową, położonych w Suszu przy ul. Waskiej.

Lp.

Położenie  działki     

Nieruchomość gruntowa ozn.nr        

Powierzchnia
w m2  

Wartość działki 
w zł

Ozn.nieruchomości
wg ewid. gruntów

1. 

Susz, ul. Wąska

122/4

51

1597,00

"B"

2. 

Susz, ul. Wąska

122/5

51

1597,00

"B"

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

1. Przeznaczenie nieruchomości : Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze zainwestowanym o funkcji centrotwórczych i usług ogólnomiejskich. Działki te znajdują się na obszarze układu urbanistycznego, który został wpisany do rejestru zabytków Nr 5/77 z dniu 03 marca 1977 r.

2. Działki gruntu przeznaczone są do sprzedaży na własność w drodze przetargu pod zabudowę handlowo - usługową.

3. Opis nieruchomości : Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane ,położone są w obrębie 2 w Suszu przy ul. Wąskiej. Kształt działek jest prostokątny, teren płaski. Grunty w)w działek krótszymi bokami bezpośrednio przylegają do siebie i położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo - usługowo - handlowej. Działki znajdują się w terenach uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telekomunikacyjną o dogodnym dojeździe od strony ulicy Wąskiej. Grunty działki ozn.nr geod. 122/5 przylegają do działki zabudowanej budynkiem trafostacji. .

4. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr KW 35735 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolna od długów i obciążeń.

5. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie ogłoszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

6. Termin zagospodarowania nieruchomości : Ustala się termin zakończenia zabudowy w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.

7. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w)w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:

- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, i złoży wniosek o nabycie w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu do dnia 25 kwietnia 2005 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 7786
Nazwa dokumentu: NiR.III - 72241/14/05 - Susz, ul. Wąska
Skrócony opis: Działki gruntu, przeznaczone pod zabudowę handlowo - usługową, położone w Suszu przy ul. Waskiej.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-03-10 10:12:24
Data udostępnienia informacji: 2005-03-10 16:12:24
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-27 10:47:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner