logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Susz
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      minus Ogłoszenia 2005
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie Burmistrza GiM Susz
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Informacja w sprawie planowanej inwestycji
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży obiektów restauracyjno-biurowo-usługowych
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus II Przetarg ustny nieograniczony
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 Susz, dnia 18 stycznia 2005 r.

W  Y  K  A  Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( jednolity tekst - Dz.U. z 2004, Nr 261 poz. 2603 ), 

Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu ogłasza  wykaz  do  sprzedaży nieruchomości gruntowych , przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu  przy ul. Staffa.

Lp.

Położenie  działki     

Nieruchomość gruntowa ozn.nr        

Powierzchnia
w m2  

Wartość działki 
w zł

Ozn.nieruchomości
wg ewid. gruntów

1. 

Susz, ul. Staffa

473,463/1 

1066

16.992,00

RIVb-777m2; RV-119m2 RIVb- 170 m2

2. 

Susz, ul. Staffa

474, 463/2

1059 

16.880,00

RV- 900 m2
RIVb-159 m2

3. 

Susz, ul. Staffa

475, 463/3

1060

16.896,00 RV-900 m2
RIVb - 160 m2

4.

Susz ,ul. Staffa 476, 463/4 1073 17.104,00 RV- 918 m2
RIVb - 155 m2

 

 

 Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

 

1. Przeznaczenie nieruchomości : Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Susz  Nr 17/2004 z dnia 16.06.2004 r. o warunkach  zabudowy, przedmiotowe działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Działki gruntu przeznaczone są do sprzedaży na własność w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

3. Opis nieruchomości : Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane ,położone są w obrębie 1 w Suszu przy ul. Staffa. Od strony południowej graniczą z drogą urządzoną z płyt betonowych, a od strony północnej z polami uprawnymi. Działki mają kształt zbliżony do prostokąta, znajdują się w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną.

4. Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste Nr KW 38862 (dla dz. nr 473 , 474, 475, 476) i KW 35701 ( dla dz. nr 463/1, 463/2, 463/3, 463/4) przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg  Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomości wolne są od długów i obciążeń.

5. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie ogłoszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

6. Termin zagospodarowania nieruchomości : Ustala się termin zakończenia zabudowy w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym  zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 7 %  ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.

7. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w)w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków :

-  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,  i  złoży wniosek o nabycie  w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu do dnia 10 marca 2005 r.   

8. Urząd GiM w Suszu informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej  przedmiotowym przetargiem może zachodzić konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. z 2003, Nr 64 poz 592 ).

Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w  Suszu - pokój nr 208 ( II piętro),  tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 11016
Nazwa dokumentu: NiR–III - Susz, ul. Staffa
Skrócony opis: Wykaz do sprzedaży nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu przy ul. Staffa.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-01-20 10:20:27
Data udostępnienia informacji: 2005-01-20 10:20:27
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-22 09:33:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner