logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2021 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w 2020 roku
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok
   minus Informacja o nowych taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
   minus OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susza w obrębie geodezyjnym Susz-4
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      minus Ogłoszenia 2006
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o składaniu wniosków do budżetu na rok 2007
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej dp sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W Y K A Z

    Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 i z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708 ), 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
ogłasza wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury.

 
Lp
Położenie nieruchomości gruntowej
  Nieruchomość
ozn.nr geod.
 Powierzchnia
m2
 Wartość
w zł.
 Oznaczenie wg
ewidencji gruntów
 1.
 Susz,
ul. Żwirki i Wigury
391
 
 1138
 20.460,00
 
 
 Obręb 1 Susz,
RIVb-0,1138 ha
 KW 38847

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535 ) zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

1. Przeznaczenie nieruchomości : Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Susz z dnia  28.08.2006r. Nr 59/2006, znak UA.7331–59/06 o warunkach zabudowy, w)w działka gruntu    przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

2. Działka gruntu przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
   
3. Opis nieruchomości : Przedmiotowa nieruchomość gruntowa jest niezabudowana, położona w obrębie 1 w Suszu przy ul. Żwirki i Wigury. Od strony wschodniej graniczy z drogą urządzoną z płyt betonowych, a od strony południowej, północnej i zachodniej z działkami budowlanymi. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka znajduje się w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telekomunikacyjną. Na działce znajduje się słup wysokiego napięcia.
4. Dla w)w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Iławie w Wydziale Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 38847.  
 
5. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie ogłoszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
6. Termin zagospodarowania nieruchomości : Ustala się termin zakończenia zabudowy w ciągu     5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 7 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.
 
7. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w)w nieruchomości  
z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków :
-   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
-   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, i złoży wniosek o nabycie w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu do dnia 22.11.2006r.
8. Urząd Gminy i Miasta w Suszu informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej 
przedmiotowym przetargiem może zachodzić konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz.U. z 2003, Nr 64 poz. 592).
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.

Susz, dnia 4 października 2006r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 5792
Nazwa dokumentu: NiR.III-72241/10/06 wnioski do dnia 22.11.2006
Skrócony opis: Susz, ul. Żwirki i Wigury.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-10-04 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-10-04 21:57:32
Data ostatniej aktualizacji: 2006-12-07 22:26:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner