logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      minus Ogłoszenia 2006
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o składaniu wniosków do budżetu na rok 2007
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej dp sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 W  Y  K  A  Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782 i z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 ),  

Burmistrz Gminy i Miasta  Susz
ogłasza  wykaz  do  sprzedaży nieruchomości gruntowych , przeznaczonych pod zabudowę                mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Suszu  przy ul. Staffa.

Lp

Położenie nieruchomości gruntowej

 Nieruchomość
ozn.nr geod.

Powierzchnia
m2

Wartość
w zł.

Oznaczenie
wg
ewidencji gruntów

  1.

Susz, ul. Staffa

435 ; 436

 

1154

14.852,00

Obręb 1 Susz,
RIVb-0,0628ha
RIVb-0,0526ha
KW 38862

2.

Susz,ul .Staffa

437 ; 438

 

926

11.853,00

Obręb 1 Susz,
RV- 0,0480 ha
RV- 0,0446 ha
KW 38862

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości , zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535 )  zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

1.  Przeznaczenie nieruchomości: Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Susz z dnia 10.04.2006r. Nr 31/2006, znak UA.7331–31/06 o warunkach zabudowy w)w działki gruntu przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.   

2.   Działki gruntu przeznaczone są do sprzedaży na własność w drodze przetargu  pod  zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.    

3. Opis nieruchomości :  Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane, położone w obrębie 1 w Suszu przy ul. Staffa. Od strony północnej  graniczą z drogą urządzoną z płyt betonowych, a od strony południowej z działkami budowlanymi. Działki mają kształt zbliżony do prostokąta,  znajdują się w terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną gazową i telekomunikacyjną.

4. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta   KW Nr  38862 przez  Sąd  Rejonowy w  Iławie  Wydział  Ksiąg  Wieczystych,  wolna  od długów i obciążeń.

5.  Przetarg zostanie ogłoszony po upływie ogłoszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

6.  Termin zagospodarowania nieruchomości  :  Ustala się termin zakończenia zabudowy w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.  Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym  zamkniętym. W przypadku  niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 7 %  ceny gruntu   uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok  kalendarzowy pozostawania w zwłoce.

7. Osobom  fizycznym  i  prawnym  przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu  w)w nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a  wyżej  cytowanej  na  wstępie ustawy, która to osoba spełnia  jeden z następujących warunków:

-  przysługuje   jej  roszczenie  o   nabycie  nieruchomości  z  mocy  niniejszej  ustawy lub odrębnych  przepisów,

-  jest poprzednim właścicielem zbywanej  nieruchomości  pozbawionym prawa własności tej  nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, i  złoży wniosek o nabycie  w Urzędzie Gminy i  Miasta w Suszu do dnia  27 lipca 2006r.

8. Urząd  Gminy  i Miasta  w Suszu informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej przedmiotowym   przetargiem  może  zachodzić  konieczność  zawarcia  warunkowej  umowy sprzedaży,   zgodnie   z    ustawą   z   dnia   11 kwietnia 2003 roku  o kształtowaniu ustroju rolnego  (   Dz.U. z 2003, Nr 64  poz 592 ).

Szczegółowych  informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w  Suszu - pokój nr 208 ( II piętro),  tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.

Susz, dnia 07 czerwca 2006r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 8456
Nazwa dokumentu: NiR.III-72241(4)06 wnioski do dnia 27.07.2006
Skrócony opis: Nieruchomości gruntowe, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone w Suszu przy ul. Staffa.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-06-07 15:26:28
Data udostępnienia informacji: 2006-06-08 15:26:28
Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-09 15:26:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner