logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      minus Ogłoszenia 2006
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o składaniu wniosków do budżetu na rok 2007
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej dp sprzedaży
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


BURMISTRZ GMINY I MIASTA W SUSZU
na podstawie art. 35 ust.1 i 2 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomości(jednolity tekst - Dz. U. z 2004; Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782 i z 2005, Dz.U. Nr 130, poz. 1087) podaje do publicznej wiadomości
w y k a z
nieruchomości rolnej pochodzącej z zasobu mienia komunalnego położonej w miejscowości ŻAKOWICE, gmina Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
 
1.Nieruchomość rolna niezabudowana położona w miejscowości ŻAKOWICE, gmina Susz oznaczona w ewidencji gruntów i budynków obręb 38 ŻAKOWICE, składająca się z dwóch działek Nr 46 i 47 o łącznej powierzchni 0,5200 ha w tym:
> użytki zielone – 0,5200 ha w klasie PsV – 0,5200ha
2. Dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt. 1 niniejszego wykazu, prowadzona jest księga wieczysta KW nr 38509 przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.
3. Opis nieruchomości gruntowej: Nieruchomość gruntowa rolna, usytuowana przy drodze gruntowej Żakowice - Klimy . Obecnie nieruchomość użytkowna jest jako pastwisko.      
3. Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego: Z dniem 31 grudnia 2003r. Gmina Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla niezabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerami geodezyjnymi 46 i 47 o pow. 0,5200 ha położonej w obrębie geodezyjnymi 38 ŻAKOWICE, gmina Susz. Na podstawie informacji wydanej przez Urząd G i M Susz Nr UA.7323- 58//06 z dnia 26.04.2006r. w/w teren w polityce przestrzennej Gminy Susz określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI(153)2000 z dnia 15 czerwca 2000 r stanowi element strefy rolnej, dla której w/w polityka przestrzenna ustala stabilizację i rozwój rolnictwa na kompleksach dobrych gleb i użytkach zielonych. Przeznaczenie - do dalszego użytkowania jako grunt rolny.
4. Cena nieruchomości rolnej ogółem wynosi kwotę – 2.355,00 (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych).
5. Nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przepisów wymienionej na wstępie ustawy oraz w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 , Nr 64 poz. 592).
 
6. Nieruchomość rolna składająca się z działek Nr 46 i 47 o łącznej powierzchni 0,5200 ha podlega sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. właścicieli działek Nr 45/1 i Nr 49 w celu powiększenia i regulacji granic sąsiadujących nieruchomościami. Przetarg ustny ograniczony zostanie ogłoszony po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu tj. po 6 -ciu tygodniach.
 
7. Osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą i złoży wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Susz w terminie do dnia 20 września 2006 roku. 
8. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Susz oraz w miejscowości Żakowice.
9. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu GiM w Suszu - pokój Nr 208 lub tel. kier.(055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
 

Susz, dnia 4 sierpnia 2006r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 8751
Nazwa dokumentu: NiR–II-7145(10-1)2006 wnioski do dnia 20.09.2006
Skrócony opis: Nieruchomość rolna pochodząca z zasobu mienia komunalnego położona w miejscowości ŻAKOWICE, gmina Susz przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-08-04 15:10:43
Data udostępnienia informacji: 2006-08-09 15:10:43
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-21 14:53:17

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner