logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      minus Ogłoszenia 2011
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
         minus Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 23.09.2011 r.  
 
 
NiR.III.6840.20.2011
 
 
Burmistrz Susza
 
 
na podstawie art. 35 ust. 1 i 2   i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami /,  podaje do publicznej wiadomości
 
w y k a z
 
niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Różnowo, gm. Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości rolnej.
 
 
Położenie nieruchomości
 
 
Nieruchomość gruntowa
ozn. nr geod.
 
 
Powierzchnia         nieruchomości
 w m2
 
 
Wartość nieruchomości
w zł.
 
 
Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów
 
 
Różnowo gm. Susz
 
 
 181/6,
181/7,
209/3
 
1500
 600
 200
 
  3.241,00
+ 23% Vat
 
dr – 0,15 ha
dr - 0,06 ha
dr - 0,02 ha
 
 
 
 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - Gmina Susz dla terenu obejmującego działki nr 181/6; 181/7 i 209/3, nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W/w teren w polityce przestrzennej gminy Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI/281/2010 z dnia 09 września 2010 r. stanowi strefę rolno przyrodniczą, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej. Działki zgodnie z wypisem z rejestru gruntów stanowią drogi oznaczone nr dz. 181/6; 181/7 i 209/3, które zostały uznane jako zbędne i w związku z tym, zostały przeznaczone do sprzedaży na polepszenie zagospodarowania sąsiednich działek.
 2. Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych nr 181/6 ; 181/7 i 209/3 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości rolnej położonej w obrębie geodezyjnym Różnowo. 
 3. Opis nieruchomości gruntowej :W/w nieruchomość położona jest w obrębie geodezyjnym Różnowo gm. Susz w terenie gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, nie dopuszcza się innego zagospodarowania niż rolnicze.   Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, stanowi drogę wewnętrzną, zbędną dla Gminy Susz. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie bezpośrednio z drogi ogólnodostępnej tj. z działki nr 206 stanowiącej drogę gminną. Po dokupieniu, działka nr 181/6; 181/7 i 209/3 wraz z nieruchomością składającą się z działek gruntu oznaczonych nr 181/2; 181/3; 181/4; 181/8; 181/9 ; 181/10; 209/1 i 209/2 będzie stanowić jedną nieruchomość.  
 4. W rejestrze ewidencji gruntów w/w nieruchomość sklasyfikowana jest jako droga. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Susz.
 5. Dla nieruchomości składającej się z działek nr 181/6; 181/7 i 209/3 położonej w Rożnowie, w Sądzie Rejonowym w Iławie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW NR EL1I/00033602/7, wolna od długów i obciążeń.
 6. Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje, z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej ustawy, osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :
   -  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub     odrębnych przepisów,
   -  jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 10 listopada 2011 roku.  
 7. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój nr 208 / II piętro/, tel. 55 2786015 wew. 33.
   
   
  Burmistrz Susza
  Krzysztof Pietrzykowski
   
Opracowała:
Agnieszka Suszyńska
tel. 55 2786015 wew.33

 

Ilość odwiedzin: 8809
Nazwa dokumentu: Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Skrócony opis: NiR.III.6840.20.2011 wykaz niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Różnowo, gm. Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II. Agnieszka Suszyńska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II. Agnieszka Suszyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-09-23 11:51:41
Data udostępnienia informacji: 2011-09-23 11:51:41
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-18 12:07:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner