logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      minus Ogłoszenia 2011
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
         minus Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz dnia 2011-08-09

 

NiR.II.6840.11.11
 
Burmistrz Susza
       Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości
 
W Y K A Z
      Nieruchomości rolnej niezabudowanej pochodzącej z zasobu mienia komunalnego położonej w miejscowości RÓŻNOWO, gmina Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
 
 
L.p.
Położenie nieruchomości
Nr działki
Pow.
działki w m2
Wartość działki
w zł
Nr Księgi Wieczystej
 
1.
 
RÓŻNOWO
 
234
 
16375
 
19 465,00
 
 
EL1I/00048195/8
 
 1. Przeznaczenie nieruchomości: Z dniem 31 grudnia 2003 r. Gmina Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla niezabudowanej nieruchomości rolnej oznaczonej numerem geodezyjnym 234 o pow. 1,6375 ha położonej w obrębie geodezyjnym 32 RÓŻNOWO, gmina Susz. Na podstawie zaświadczenia nr Ua.7323-186/09 z dnia 12.10.2009 r. w/w teren w polityce przestrzennej Gminy Susz określonym w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI/153/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. stanowi element strefy rolnej. Przeznaczenie – do dalszego użytkowania na cele rolnicze jako grunt orny.
 2. W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność i zostanie sprzedana w trybie przepisów wymienionej na wstępie ustawy oraz w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592).  
 3. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna, usytuowana jest w kompleksie gruntów rolnych, stanowiących własność rolników indywidualnych, w klasie RIVb – 1,2816; RVI-0,2716 ha i w- 0,043 ha.
  Wobec braku bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, ustanawia się służebność gruntową polegającą na swobodnym przejściu i przejeździe do działki nr 234 przez działkę nr 188 stanowiącą własność Gminy Susz.
 4. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr KW EL1I/00048195/8 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych i wolna jest od długów i obciążeń.
 5. Nieruchomość rolna składająca się z działki nr 234 o pow. 1,6375 ha podlega sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich tj. właścicieli działek nr 125/2; 114/3 i 88 położonych w obrębie RÓŻNOWO i dla właścicieli działek nr 17/3, 17/2 i 17/1 położonych w obrębie RUDNIKI, gmina susz w celu powiększenia i regulacji granic sąsiadujących nieruchomości. Przetarg ustny ograniczony zostanie ogłoszony po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu tj. po 6-ciu tygodniach.
 6. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
  - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przez dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą i złoży wniosek o nabycie w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu do dnia 21 września 2011 r.
 7. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Suszu oraz w miejscowości Różnowo, w prasie oraz na stronie internetowej na okres 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia do publicznej wiadomości. Po upływie tego terminu, zostanie sporządzone ogłoszenie o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu – pokój nr 208 (II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.

 
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 10319
Nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
Skrócony opis: NiR.II.6840.11.11 Wykaz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości RÓŻNOWO, gmina Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II. Danuta Rużkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II. Danuta Rużkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-08-09 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-08-10 14:45:49
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-22 10:08:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner