logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      minus Ogłoszenia 2011
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
         minus Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 07.09.2011 r.  

 NiR.III. 6840.21.2011 
  
Burmistrz Susza
 
 na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz. U. z 2010 r., Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami ), podaje do publicznej wiadomości,
 
w y k a z
 
niezabudowanej działki gruntu położonej w Redakach gm. Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pod budowę placu składowego.
 

Położenie działki

 
Działka
gruntu
ozn.nr geod.
 
Powierzchnia
w m2
 
Wartość działki
w zł. netto
 
Oznaczenie działki  
wg ewidencji gruntów
 
 
 Redaki
 
17/14
 
2534
 
31.784,00
 
Obręb 30 - Redaki
B - 0,2534 ha
 

 

 
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży działki gruntu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późniejszymi zmianami).
 
 1. Przeznaczenie działki gruntu :  Teren obejmujący działkę nr 17/14 położony w Redakach gm. Susz, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W/w teren w polityce przestrzennej Gminy Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XLVI/281/2010 z dnia 09 września 2010 r. stanowi strefę zurbanizowaną, tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno-produkcyjnej. Na w/w działkę została wydana decyzja Burmistrza Susza Nr 24/2011 ( znak - Ua.6730.24.2011 ) z dnia 16.08.2011 r. o warunkach zabudowy. W decyzji tej ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie placu składowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rodzaj zabudowy – zabudowa techniczno – produkcyjna. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu – budowa placu składowego.
 2. W/w działka gruntu przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu pod budowę placu składowego. 
 3. Opis działki gruntu : Przedmiotowa działka gruntu jest niezabudowana porośnięta starodrzewem, położona w obrębie geodezyjnym Redaki gm. Susz, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów jako działka ew. nr 17/14 o powierzchni 2534 m2. Na działce znajdują się drzewa ( starodrzew), część drzew wykazuje zły stan zdrowotny. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Dojazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość znajduje się w terenach uzbrojonych w sieć wodociągową, elektryczną, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi asfaltowej. Właścicielem gruntu jest Gmina Susz.
 4. Dla w/w działki gruntu w Sądzie Rejonowy w Iławie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr EL1I/00035754/1, wolna od długów i obciążeń.
 5. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie ogłoszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
 6. Termin zagospodarowania działki gruntu : Ustala się termin zakończenia budowy placu składowego ( oddanie do użytkowania ) w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zagospodarowania nieruchomości, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy niezachowania terminu.
 7. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w)w działki z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków :
  - przysługuje jej roszczenie o nabycie w/w działki z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych lub odrębnych przepisów,
  - jest poprzednim właścicielem zbywanej działki gruntu pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed    dniem 05 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą,i złoży wniosek o nabycie w Urzędzie Miejskim w Suszu do dnia 26 października 2011 r.  
 
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suszu - pokój nr 208 /II piętro/, tel. 55 2786015 wew. 33 lub 31.
 
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski
 
Opracowała  
Krystyna Rospierska
tel. 55 2786-015 w. 33
 
 
 

Ilość odwiedzin: 9144
Nazwa dokumentu: Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
Skrócony opis: NiR.III. 6840.21.2011 Położenie na terenie gminy Susz w miejscowości Redki. Wnioski do 26.10.2011
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III. Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III. Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-09-07 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-09-08 13:17:26
Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-02 10:22:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner