logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      minus Ogłoszenia 2011
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
         minus Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 29.09.2011 r.

OGŁOSZENIE
Unieważnienie postępowania na usługę
pn.: „Prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suszu”

 

Ogłoszenie
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego

 
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych proszę o złożenie oferty na usługę  pn.: „Prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suszu”
 
Oferty mogą być złożone przez usługodawców spełniających warunki określone w art. 279  i 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.
 
1.      Wymagania – usługodawcą może być:
1)      osoba fizyczna, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy,
2)      osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy,
3)      spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone  w art. 286 ustawy.
4)      osoba posiadająca doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych     w jednostkach sektora finansów publicznych minimum dwa lata:
 
2.      Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: „Przeprowadzenia audytu wewnętrznego  w Urzędzie Miejskim w Suszu”
2.1 Zakres zadań objętych usługą:
1)      opracowanie do 31 grudnia 2011 r. planu audytu wewnętrznego na 2012 r., o którym mowa w art. 283 ustawy,
2)      opracowanie do 31 grudnia 2012 r. planu audytu wewnętrznego na 2013 r.,  o którym mowa w art. 283 ustawy,
3)      aktualizacja procedur audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suszu.
4)      przeprowadzenie dwóch zadań na 2011 r.:
a)      obsługa spraw z zakresu funduszy strukturalnych,
b)      inwestycje i remonty.
5)      czynności doradcze mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.
6)      przeprowadzenie trzech zadań na 2012 r., zgodnie z planem audytu na 2012 r.
7)      przygotowanie sprawozdania z wykonania audytu za 2011 r. i 2012 r.
 
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suszu, odbywać musi się zgodnie  z obowiązującymi przepisami i według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.
 
3.      Oferta powinna zawierać:
1)      wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1,
2)      oświadczenie usługodawcy o spełnieniu warunków, o których mowa  w art. 286 ust 1 pkt 1-3 ustawy – załącznik Nr 2
3)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego, poświadczone za zgodność  z oryginałem.  
4)      oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art.22 ust 1 Pzp – załącznik Nr 3
5)      przedłożenie informacji o wykonanych audytach wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych – załącznik Nr 4
4.      Umowa zlecenie z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres 18 miesięcy. Umowa zlecenie zawarta przez Urząd Miejski w Suszu zawierać będzie postanowienia gwarantujące prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami prawa. W umowie zlecenie zostanie określony sposób postępowania z dokumentami, wytwarzanymi dla celów prowadzenia audytu wewnętrznego, tak aby zapewnić ich dostępność, ochronę przed nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
5.      Kryterium oceny ofert: cena – 100 % ( najniższa cena brutto).
 
6.      Uważamy się za związanych mniejszą oferta przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
7.      Miejsce i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu, 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6 (pokój nr 102) w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Urzędu (jak wyżej) z dopiskiem: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Suszu”, w terminie do 23 września 2011 r.  do godz. 1400 (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Urzędu Miejskiego w Suszu). Oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Suszu po wyżej określonym terminie nie będą oceniane.
Osoba prowadząca postępowanie: Małgorzata Podogrodzka, tel. 55 278 60 15, wew. 22
 
Burmistrz Susza
Krzysztof Pietrzykowski

Treść ogłoszenia wraz załącznikami w formacie DOC poniżej.

 

Załączniki do pobrania: 2011-08-26 12:18:25 - OGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIKI - AUDYTOR 2011 (DOC) (59.50 kB)
2011-09-29 13:53:58 - UNIEWAŻNIENIE AUDYTU (DOC) (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 14357
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
Skrócony opis: Termin składania ofert: 23.09.2011 godz. 14:00.
Osoba, która wytworzyła informację: Sek.-Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która odpowiada za treść: Sek.-Małgorzata Podogrodzka
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-08-02 13:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-08-02 15:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-29 13:58:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner