logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      minus Ogłoszenia 2011
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kamieniec
         minus Zarządzenie Burmistrza Gminy i MIasta Susz
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej.
         minus Wykaz garaży do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Ogłoszenieo wyłożeniu do wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w projekcie Klub Przeszkolaka
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz części działek gruntów przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie w sprawie zlecenia prowadzenia audytu wewnętrznego
         minus Wykaz części działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz lokalu użytkowego do najmu w drodze przetargu
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży w drodze przetargu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działek gruntów do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 Susz, dnia 01.02.2011 r.
 NiR.III. 6845.12.2011
 
 
W Y K A Z
 
                  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz.U. z 2010, Nr 102,
poz. 651 ze zmianami)
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
podaje do publicznej wiadomości wykaz części działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Susz, położonej
w Suszu
przy ul. Kajki, przeznaczonej do  wydzierżawienia pod garaż i budynek gospodarczy na okres 3-ch lat
w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców  budynku położonego w Suszu przy ul. Kajki Nr 3.
 
 
 
Lp
 
Położenie
działki
 
Nr obrębu
 
Nr
działki
 
Powierzchnia
w m2
 
Wysokość czynszu
rocznego za 1 m2 gruntu
 
 
Przeznaczenie
gruntu
 
Oznaczenie nieruchomości
wg ewidencji gruntów
 
KW Nr
 
1
 
Susz,
ul. Kajki
 
2
 
cz. 57
 
15
  
4,00 zł + 23%     podatku Vat.
 
pod garaż blaszany
 
B
 
EL 1I/00035735/2 SR Iława
 
2
 
 
Susz
ul. Kajki
 
2
 
cz.57
 
12
 
2,95 zł + 23% podatku Vat.
 
pod budynek gospodarczy
blaszany
 
B
 
EL 1I/00035735/2 SR Iława
 

 

 

  1. Przeznaczenie nieruchomości   – Teren obejmujący działkę Nr 57 położony w obrębie 2 m. Susz, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W/w teren w polityce przestrzennej gminy Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miasta w Suszu uchwałą Nr XLVI/281/2010 z dnia 09 września 2010 r. stanowi strefę MU jako terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Teren ten objęty jest strefą ochrony konserwatorskiej B. Podstawowe działania konserwatorskie w tej strefie obejmują : zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, restaurację i modernizację obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnych funkcji do wartości zabytkowej obiektu, dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i bryły budynku, zaznaczenie ewentualnych śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej, wymóg uzgodnienia wszelkich projektów architektonicznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie bryły i elewacji budynków.
  2. Sposób zagospodarowania nieruchomości –   W/w działka gruntu przeznaczona jest do dzierżawy pod lokalizację garażu blaszanego (określoną jako miejsce nr 1 w załączonym szkicu graficznym ) i  pod lokalizację budynku gospodarczego blaszanego na cele magazynowo-składowe (określoną jako miejsce nr 2 w załączonym szkicu graficzny), na okres 3-ch lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku Nr 3 położonego w Suszu przy ul. Kajki.
  3. Termin wnoszenia opłat – Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu ustnego ograniczonego będzie płatny w dwóch terminach : I rata do dnia 30 maja i II rata do 15 października, każdego roku. Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy.
  4. Dzierżawca ustalony w drodze przetargu zobowiązany będzie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę w/w obiektów. W związku z tym, iż teren ten jest objęty strefą ochrony konserwatorskiej B, Dzierżawca będzie zobowiązany do uzgodnienia wszelkich projektów architektonicznych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie bryły i elewacji budynków.
  5. Opis nieruchomości – Niezabudowana część działki gruntu Nr 57 położona w Suszu przy ul. Kajki, stanowi własność Gminy i Miasta Susz, przeznaczona do wydzierżawienia pod garaż i budynek gospodarczy.
  6. Niniejszy wykaz  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  na  okres  21 dni.
  7. Przetarg ustny ograniczony zostanie ogłoszony po upływie terminu niniejszego wykazu.
  8. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. 055 278-60-15 wew. 33 lub 31.
 Opracowała;
Krystyna Rospierska
tel. 55 2786015 wew.33
 
Susz dnia 01.02.2011 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

Ilość odwiedzin: 10393
Nazwa dokumentu: Wykaz części działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Skrócony opis: NiR.III. 6845.12.2011 wykaz części działki gruntu, położony na terenie miasta Susz przeznaczonej do wydzierżawienia dla osoby, która złożyła wniosek
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III. Krystyna Rospierska
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III Krystyna Rospierska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Pacan
Data wytworzenia informacji: 2011-02-01 14:00:47
Data udostępnienia informacji: 2011-02-02 09:36:47
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-04 12:32:01

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner