logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2021 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w 2020 roku
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      minus Ogłoszenia 2009
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         plus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży:
         minus Spotkanie informacyjne
         minus Konkurs ofert na rok 2009
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonej w JAKUBOWIE KISIELICKIM, gmina Susz.
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej na sprzedaż.
         minus Wykaz działek do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do użyczenia na okres 3 lat w drodze bezprzetarg.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Projekt LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SUSZ 2009-2016
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do dzierżawy dla dot. dzierżawców
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Informuja o możliwości udziału społeczeństwa.
         minus Informacja dotycząca przebudowy drogi na odcinku Susz – Iława.
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Susz, dnia 5 października 2009 r.
 NiR.II.7145-30/09
W Y K A Z
 
       Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.gospodarce nieruchomości (jednolity tekst -Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603;Nr 281, poz. 2782 , z 2005, Dz.U. Nr 130, poz. 1087 i z 2007 Dz.U. Nr 173, poz. 1218 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży:
 1. Położenie nieruchomości: BORNICE Nr 2, gmina Susz
 2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. 226/5 o pow. 2632 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnymi dwurodzinnym i gospodarczym.
 3. Księga wieczysta: KW nr EL 1I(00040614/6- Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.
 4. Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego: Gmina Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie Zaświadczenia wydanego Urząd Gminy i Miasta w Suszu nr UA.7323 -153/09 z dnia 31.08.2009r. Gmina i Miasto Susz nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego między innymi nieruchomość o nr 226/5 i pow. 2632 m2 położonej we wsi Bornice, gm. Susz. W/w teren, obejmujący również nieruchomość oznaczoną numerem 226/5 w polityce przestrzennej gminy Susz określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz”, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI(153)2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. stanowi element strefy rolnej, dla której polityka przestrzenna ustala stabilizację i rozwój rolnictwa na kompleksach dobrych gleb i użytkach zielonych. Nieruchomość położona jest na obszarze chronionego krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego. Przeznaczenie do dalszego użytkowania jako lokal mieszkalny i gospodarczy.
 5. Opis nieruchomości gruntowej: Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizację lokalną do zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne oraz w drogę utwardzoną - asfalt.
 6. Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny Nr 2 o pow. użytkowej – 36,11 m² składający się z 1 pokoju; kuchni i korytarza usytuowany na parterze budynku. W.C. na zewnątrz lokalu mieszkalnego. Do lokalu mieszkalnego przynależna jest piwnica  o pow. 19,79 m2; strych o pow. uż. 30,85 m2( wejście na strych z korytarza) oraz jedno pomieszczenie o pow. uż. 35,97 m2 w budynku gospodarczym usytuowanym na tej samej działce co budynek mieszkalny. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację do zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne i ogrzewanie – piece kaflowe.
 7. Udział co do budynków i gruntu: 34/100 części w częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem we własności działki Nr   226/5 o pow. 2632 m2..
 8. Forma sprzedaży: Lokal mieszkalny, strych, piwnica i jedno pomieszczenie w budynku gospodarczym jak i przysługujący udział w zabudowanej działce gruntu podlegają sprzedaży na własność na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej.
 9. Cena nieruchomości ogółem            :   16.043,00 zł
  w tym : - cena lokalu mieszkalnego :    9.872,00 zł - zw. z podatku VAT
  - cena pom. gospodarczego             :       972,00 zł - zw. z podatkuVAT
  - cena udziału 34/100 części             :    5.199,00 zł  zw. podatek VAT
 10. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
  a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
  b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą i złoży wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Susz w terminie do dnia 17 listopada 2009 roku.
 11. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu- pokój Nr 208( II piętro) tel. (0-55) 278-60-15 wew. 33 lub 31.                                                                                             
Opracował:
Wiesław Olszewski
Tel.(0-55) 2786-015 w.33
 
Burmistrz Gminy i Miasta
    Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 5447
Nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
Skrócony opis: NiR.II.7145-30/09 - położenie nieruchomości Bornice nr 2, gmina Susz - wnioski do dnia 17.11.2009r.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR II Wiesław Olszewski
Osoba, która odpowiada za treść: NiR II Wiesław Olszewski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-10-06 11:59:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-01 14:36:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner