logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2022
   minus Wniosek do stowarzyszeń zawodowych i twórczych o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Suskiego Ośrodka Kultury
   minus Ogłoszenie o możliwości zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
   minus Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2003
      plus Ogłoszenia 2004
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      minus Ogłoszenia 2009
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         plus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży:
         minus Spotkanie informacyjne
         minus Konkurs ofert na rok 2009
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonej w JAKUBOWIE KISIELICKIM, gmina Susz.
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej na sprzedaż.
         minus Wykaz działek do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do użyczenia na okres 3 lat w drodze bezprzetarg.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Projekt LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SUSZ 2009-2016
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do dzierżawy dla dot. dzierżawców
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Informuja o możliwości udziału społeczeństwa.
         minus Informacja dotycząca przebudowy drogi na odcinku Susz – Iława.
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Susz, dnia 21 sierpnia 2009r.
N i R . II. 7145-06/08/09

W Y K A Z
 
BURMISTRZ GMINY I MIASTA   SUSZ działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 i art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomości jednolity tekst - Dz. U. z 2004; Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782, z 2005, Dz.U. Nr 130, poz. 1087r. i z 2007 Dz.U. Nr 173, poz. 1218) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży:
 
1. Położenie nieruchomości:  KAMIENIEC Nr 10, gmina SUSZ;
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 32/26 o pow. 1376 m2   zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym.
3. Księga wieczysta: - KW EL 1I/00037774/1  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.
4. Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego: Gmina i Miasto Susz nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego między innymi nieruchomość nr 32/26 o pow. 1376 m2 położoną w Kamieńcu Nr 10, gmina Susz. W polityce przestrzennej Gminy Susz określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Susz”, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI(153)2000 z dnia 15 czerwca 2000 r stanowi element strefy rolno- leśnej o dużej mozaikowatości . W/w teren położony jest na obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Iławskiego. Przeznaczenie - do dalszego użytkowania na cele mieszkalne na polepszenie warunków mieszkaniowych i funkcjonalności lokalu mieszkalnego Nr 1 lub
Nr 2 w Kamieńcu Nr 10.
5. Opis nieruchomości gruntowej: Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną, wodno-kanalizacyjną   i drogę utwardzoną- asfalt.
6. Opis nieruchomości lokalowej: Pomieszczenia lokalowe o pow. użytkowej – 30,10 m² składające się z kuchni, korytarza i kotłowni usytuowane na parterze budynku. Pomieszczenia przeznaczone są na cele mieszkalne i wyposażone są w instalację elektryczną(oświetleniową) i wodno- kanalizacyjną.    
7. Udział co do budynków i gruntu3010/29700 części w częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem we własności działkiNr 32/26 o pow. 1376 m2 .
8. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.
i złoży wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Susz w terminie do dnia 05 października 2009 r.
9. Forma sprzedaży: Pomieszczenia lokalowe podlegają sprzedaży na własność napolepszenie warunków mieszkaniowych i funkcjonalności lokalu mieszkalnego nr 1 lub nr 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu wynoszącej 3010/29700 części w działce Nr 32/26 o pow. 1376 m2 położone w Kamieńcu Nr 10 w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Przetarg ustny ograniczony zostanie ogłoszony po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu tj. po dniu 05 października 2009r.
10. Cena nieruchomości ogółem                                :   7.620,00 zł
       w tym : - cena pomieszczeń lokalowych              :    6.923,00 zł – zwol. z podatku VAT
                   - cena udziału 3010/29700 części   
              w działce gruntu Nr 32/26                        :      697,00 zł   zwol z podatku VAT
11. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu- pokój Nr 208( II piętro) tel. (0-55) 278-60-15 wew. 33 lub 31.       
Opracował:
 Wiesław Olszewski
Tel.(0-55) 2786-015 w. 33
 
Burmistrz Gminy i Miasta
    Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 8815
Nazwa dokumentu: Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
Skrócony opis: NiR.II.7145-06/08/09 - położenie nieruchomości KAMIENIEC Nr 10, gmina SUSZ. Wnioski do dnia 05.10.2009r.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-08-21 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2009-08-24 14:18:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-21 13:55:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner