logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      minus Ogłoszenia 2009
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
            minus Informacja o wynikach konkursu ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży:
         minus Spotkanie informacyjne
         minus Konkurs ofert na rok 2009
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonej w JAKUBOWIE KISIELICKIM, gmina Susz.
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej na sprzedaż.
         minus Wykaz działek do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do użyczenia na okres 3 lat w drodze bezprzetarg.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Projekt LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SUSZ 2009-2016
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do dzierżawy dla dot. dzierżawców
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Informuja o możliwości udziału społeczeństwa.
         minus Informacja dotycząca przebudowy drogi na odcinku Susz – Iława.
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja o wynikach konkursu ofert
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2009r.

OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
 
Działając zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych – ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami ) informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2009
 
1.      Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań - ogółem: 105.000 zł.
( słownie: sto pięć tysięcy złotych), w formie dotacji.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na n/w zadania:
 
I -Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej- 80.000 zł
II- Organizacja zawodów triathlonowych- 25.000 zł
 
2.      Termin i warunki realizacji zadania : Zadania objęte konkursem powinny być zrealizowane na terenie gminy i miasta Susz, do końca roku budżetowego, tj. 2009r., w które zaangażowani będą mieszkańcy i kluby sportowe działające
     w naszej gminie.
      Szczegółowe warunki realizacji poszczególnych zadań zostaną określone w
      umowie na wykonywanie zadania publicznego.
 
3.      Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „ Dotacja na wykonanie zadań własnych gminy, zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Suszu,
     ul. Wybickiego 6, pok. 102  do dnia 25.02.2009r. do godziny 10:00.
 
Wzór oferty w formie opublikowanej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.( Dz. U. nr 264, poz. 2207) jest dostępny do pobrania w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu, pok.203.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2009r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy i Miasta
w Suszu, ul. Wybickiego 6, pok. nr 1. Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XXIV/179/2009 z dnia 29 stycznia 2009r.
Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z podmiotami jest Pani Kamila Modrzejewska, pok. 203.
 
Susz, dnia 11.02.2009r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski
 

Ilość odwiedzin: 7642
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o konkursie ofert
Skrócony opis: ZKS- oferty do dnia 25.02.2009. Konkurs ofert na realizację zadań publ. w zak.org. działal. na rzecz rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji na rok 2009.
Osoba, która wytworzyła informację: ZKS
Osoba, która odpowiada za treść: ZKS
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-11 14:09:27
Data udostępnienia informacji: 2009-02-11 14:09:27
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-02 19:07:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner