logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      minus Ogłoszenia 2009
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         plus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży:
         minus Spotkanie informacyjne
         minus Konkurs ofert na rok 2009
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonej w JAKUBOWIE KISIELICKIM, gmina Susz.
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej na sprzedaż.
         minus Wykaz działek do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do użyczenia na okres 3 lat w drodze bezprzetarg.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Projekt LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SUSZ 2009-2016
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do dzierżawy dla dot. dzierżawców
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Informuja o możliwości udziału społeczeństwa.
         minus Informacja dotycząca przebudowy drogi na odcinku Susz – Iława.
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Susz, dnia 01 września 2009 r.  
NiR.III. 72241 - 31/2009 
 
W Y K A Z
 
        Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz.U. z 2004, Nr 261 poz. 2603 ze zmianami),

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA SUSZ
 
ogłasza wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługowo-mieszkaniową, położoną w Suszu przy ul. Stare Miasto.
 
 
 Lp.
 
Położenie działki
 
Nieruchomość
gruntowa
ozn.nr geod.
 
Powierzchnia
   w m2
 
Wartość działki
       w zł
Oznaczenie nieruchomości   wg ewidencji gruntów
 
 
      1
 
Susz,
ul. Stare Miasto
 
122/11
 
374
 
16.321,00
 
Obręb 2 m.Susz
B-0,0374 ha
 
 
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54, poz.535).
 
  1. Przeznaczenie nieruchomości : Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego Miasta Susz uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr III/22/2007 z dnia 23 lutego 2007 r, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 57, poz. 920 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w/w działka znajduje się w strefie MU z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie historycznego układu urbanistycznego Miasta Susz wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ
    nr A-169 z dnia 15.09.1956 r.

  2. W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu pod zabudowę usługowo – mieszkaniową. 
  1. Opis nieruchomości : Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w Suszu w obrębie 2 Starego Miasta przy ul. Stare Miasto. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Nieruchomość znajduje się w terenach uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telekomunikacyjną i drogę. Właścicielem gruntu jest Gmina i Miasto Susz.
  1. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr KW EL1I/00035735/2 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolna od długów i obciążeń.
  1. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie ogłoszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości tj. po 6-ciu tygodniach.
  1. Termin zagospodarowania nieruchomości : Ustala się termin zakończenia zabudowy w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej.   Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.
  1. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w)w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków :
            - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, i złoży wniosek o nabycie w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu
do dnia 19.10.2009 r.  
  1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu Decyzją Nr 301/2009 znak pisma Nr IZN.I.(SM) 412/2-22/09 z dnia 20.08.2009 r. wyraża zgodę dla Gminy i Miasta Susz na sprzedaż niezabudowanej działki nr 122/11 położonej w Suszu przy ul. Stare Miasto znajdującej się na terenie historycznego układu urbanistycznego Miasta Susz wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ nr A-169 z dnia 15.09.1956 r. będącej własnością Gminy i Miasta Susz pod warunkiem, że:  
     a/ osoba ubiegająca się o nabycie gruntu znajdującego się na obszarze wpisanym
           do rejestru zabytków musi przestrzegać przepisów wynikających z Ustawy o
           ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności art. 36.1.1 ustawy;
      b/ wszelkie prace ziemne w obrębie przedmiotowej nieruchomości wymagają 
           poprzedzenia ich ratowniczymi badaniami archeologicznymi, na prowadzenie,
           których należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
      c/ wszelkie inwestycje należy prowadzić po uzyskaniu pozwolenia          
           Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta
w Suszu - pokój nr 208 (II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
 
Opracowała  
Krystyna Rospierska
tel. (0-55) 2786-015 w. 33

 

Susz dnia 01.09.2009  r. 
Burmistrz Gminy i Miasta
    Jan Sadowski

 

Ilość odwiedzin: 10570
Nazwa dokumentu: Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
Skrócony opis: NiR.III. 72241 - 31/2009 - Położenie działki gruntu: SUSZ; ul. Stare Miasto ozn. nr. goed. 122/11. Wnioski do dnia 19.10.2009
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-09-03 14:00:01
Data udostępnienia informacji: 2009-09-03 14:00:01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-21 13:57:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner