logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      minus Ogłoszenia 2009
         minus Wykaz działki gruntu do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         plus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży:
         minus Spotkanie informacyjne
         minus Konkurs ofert na rok 2009
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Otwarty konkurs ofert
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługowo - mieszkaniową.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży.
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu, przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, położonej w JAKUBOWIE KISIELICKIM, gmina Susz.
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Wykaz nieruchomości na sprzedaż
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania prognozy
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej na sprzedaż.
         minus Wykaz działek do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu do użyczenia na okres 3 lat w drodze bezprzetarg.
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania projektu prognozy oddziaływania na środowisko
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Projekt LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA SUSZ 2009-2016
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczony do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do dzierżawy dla dot. dzierżawców
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
         minus Wykaz działki przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Informuja o możliwości udziału społeczeństwa.
         minus Informacja dotycząca przebudowy drogi na odcinku Susz – Iława.
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W Y K A Z

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst - Dz. U. z 2004, Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)         
                                                                                                              
Burmistrz Gminy i Miasta Susz  
 
podaje do publicznej wiadomości wykaz działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę usługową i mieszkalno-usługową.
 Położenie działki
 Nr działki
 
Powierzchnia
m2
Wartość
w zł.
Susz, ul. Prabucka
23/9
592
10.300,00 zł
 + 22% VAT
 
1.    Przeznaczenie nieruchomości : Gmina i Miasto Susz posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Susz uchwalony przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI/152/2000 z dnia 15 czerwca 2000r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 48, poz. 647 z dnia 10 sierpnia 2000r. w którym działka Nr 23/9 o pow. 0,0592 ha znajduje się w strefie US MU z przeznaczeniem pod zabudowę usługową i mieszkaniowo-usługową. Zgodnie z Zaświadczeniem Ua. nr 175/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Suszu z dnia 6 listopada 2008r. w/w nieruchomość ze względu na cechy geometryczne nie stanowi działki budowlanej( nie spełnia wymogów realizacji obiektów budowlanych wynikających z odrębnych przepisów), przeznaczona na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości ozn. nr geod. 22/4 i 22/5 o pow. 1013 m2, zabudowanej budynkami użytkowymi.
 
2.    Działka gruntu przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 22/4 i 22/5, położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej na rzecz właścicieli tej nieruchomości. Po dokupieniu, działka nr 23/9 wraz z działką nr 22/4 i 22/5 będą stanowić jedną nieruchomość.
   
3.    W rejestrze ewidencji gruntów nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 23/9 o pow.0,0592 ha ; obręb Nr 2 m. Susz - „Bp”. Nieruchomość ta położona jest w Suszu przy ul. Prabuckiej i przylega bezpośrednio do działki oznaczonej nr 22/4 i 22/5. Właścicielem działki Nr 23/9 jest Gmina i Miasto Susz.
 
4.    Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Przedmiotowa działka nie spełnia wymogów samodzielnej działki pod zabudowę i w związku z tym, zbywana jest w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 22/4; 22/5 położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej. Nieruchomość ta znajduje się w terenach uzbrojonych w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjna, gazową i drogę. 
 
5.    Dla w)w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Iławie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW NR EL1I/00035735/2 wolną od długów i obciążeń.
 
6.    Osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w nabyciu w)w nieruchomości przysługuje, z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej ustawy, osobie, która spełnia jeden z następujących warunków :
 - przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
 - jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą,jeżeli złoży wniosek o nabycie do dnia 25 stycznia 2009 roku.  
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208 ( II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33.
Opracował :
Wiesław Olszewski
tel. j.w.
Susz dnia 08.12.2008 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 10680
Nazwa dokumentu: Wykaz działki gruntu do sprzedaży
Skrócony opis: NiR.III.72241-54/08. Wykaz działki gruntu, położonej w Suszu przy ul. Prabuckiej, przeznaczonej do sprzedaży pod zabudowę usługową i mieszkalno-usługową
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-12-08 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-12-09 08:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-18 11:05:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner