logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   plus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         minus PRZETARGI 2005
            plus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony na budowę zastawki
            minus Przetarg na dzierżawę i eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy i miasta Susz
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus IV Przetarg ustny nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
minus Ochrona środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Gminy i Miasta Susz działając na podstawie art. 38 i 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z poźn. zm. ) oraz zgodnie z § 3 ust. 1 ; § 6 ust. 1 i § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z 2004 r. )

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. W ą s k i e j , przeznaczonych pod zabudowę h a n d l o w o - u s ł u g o w ą , na rzecz osob fizycznych i prawnych.

Przedmiotem sprzedaży są działki gruntu określone w wykazie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty w dniu 07 marca 2005 r. nr NiR.III - 72241( 14 )05.

Położenie działki

Nr działki
gruntu

Pow. m2

Cena wywoławcza
w zł

Należne wadium
w zł.

Wysokość przebicia
w zł

Koszty przyg. działki do sprzedaży
w zł.

Susz
ul. Wąska
 

122/4

51

1.597,00

160,00

20,00

909,90

Susz
ul. Wąska

122/5

51

1.597,00

160,00

20,00

909,90

Do ustalonej w wyniku przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 22%.

1. Przeznaczenie nieruchomości: Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze zainwestowanym o funkcji centrotwórczych i usług ogólnomiejskich. Działki te znajdują się na obszarze układu urbanistycznego, który został wpisany do rejestru zabytków Nr 5/77 z dniu 03 marca 1977 r.

2. Działki gruntu przeznaczone są do sprzedaży na własność w drodze przetargu pod zabudowę handlowo - usługową.

3. Opis nieruchomości : Przedmiotowe nieruchomości są niezabudowane ,położone są w obrębie 2 w Suszu przy ul. Wąskiej. Kształt działek jest prostokątny, teren płaski. Grunty w)w działek krótszymi bokami bezpośrednio przylegają do siebie i położone są w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo - usługowo - handlowej. Działki znajdują się w terenach uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i telekomunikacyjną o dogodnym dojeździe od strony ulicy Wąskiej. Grunty działki ozn.nr geod. 122/5 przylegają do działki zabudowanej budynkiem trafostacji. W rejestrze ewidencji gruntów i budynków powyższe działki są oznaczone jako tereny zabudowy mieszkaniowej "B" .

4. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr KW 35735 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych, wolna od długów i obciążeń.

5. Termin zagospodarowania nieruchomości : Ustala się termin zakończenia zabudowy w ciągu 5-ciu lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za zakończenie budowy uważa się wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę terminu zabudowy, ustala się kary umowne w wysokości 10 % ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu za każdy następny rozpoczęty rok kalendarzowy pozostawania w zwłoce.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 06 czerwca 2005 roku o godzinie 900 w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu ul. J.Wybickiego 6 - sala nr 203 ( II piętro ).

7. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polski a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości na terenie Polski wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium na określoną działkę na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości wyżej wymienionej tj. 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 01 czerwca 2005 roku do godz. 1330 w kasie urzędu ( pokój nr 109 ) lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Suszu nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 i przedłożą dowód wpłaty wadium Komisji Przetargowej. W imieniu osoby prawnej może występować osoba na podstawie prawnego pisemnego upoważnienia.

8. Wadium :

1. wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

2. zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem pkt 8 ppkt 1. jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio:

a) odwołania przetargu;

b) zamknięcia przetargu;

c) uniewżnienia przetargu:

d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10. Wysokość przebicia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Nabywca działki zobowiązany jest do zapłacenia wylicytowanej ceny działki (z zaliczeniem wadium ), podatku Vat oraz kosztów przygotowania działki do sprzedaży najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na rachunek Urzędu Gminy i Miasta Susz nr 39 8320 0005 0000 0114 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Suszu lub w kasie urzędu .

12 W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w oznaczonym miejscu i terminie organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy i Miasta Susz.

13. Koszty związane z czynnościami notarialnymi i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca.

14. Nieruchomość można będzie oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy i Miasta w Suszu - pokój Nr 208.

15. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

16. Uczestnik przetargu ma prawo wnieść skargę w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu na czynności związane z przeprowadzeniem niniejszego przetargu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Susz.

17. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu - pokój nr 208, tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31 .

Susz, dnia 26 kwietnia 2005r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski
                                       

 

Ilość odwiedzin: 4227
Nazwa dokumentu: NiR.III - 72241/25/05 data przetagu 2005.06.06
Skrócony opis: Sprzedaż działek gruntu, stanowiących przedmiot własności Gminy i Miasta Susz, położonych w Suszu przy ul. Wąskiej.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-04-27 15:03:13
Data udostępnienia informacji: 2005-04-27 15:03:13
Data ostatniej aktualizacji: 2005-06-14 15:01:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner