logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
   plus PLANY POSTĘPOWAŃ
   plus PRZETARGI NIEOGRANICZONE
   minus ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30.000 EURO
   minus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PROWADZONE ZGODNIE Z ART. 138o USTAWY PZP
   minus ARCHIWUM ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
      plus 2019 ZAM.PUBL.
      plus 2018 ZAM.PUBL.
      plus 2017 ZAM.PUBL.
      minus ARCHIWUM PRZETARGÓW DO 2016 roku
         plus PRZETARGI 2003
         plus PRZETARGI 2004
         minus PRZETARGI 2005
            plus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony na budowę zastawki
            minus Przetarg na dzierżawę i eksploatację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy i miasta Susz
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus I Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony
            minus II Przetarg ustny nieograniczony
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000
            minus IV Przetarg ustny nieograniczony
            minus III Przetarg ustny nieograniczony
         plus PRZETARGI 2006
         plus Przetargi 2007
         plus PRZETARGI 2008
         plus PRZETARGI 2009
         plus PRZETARGI 2010
         plus PRZETARGI 2011
         plus PRZETARGI 2012
         plus PRZETARGI 2013
         plus PRZETARGI 2014
         plus PRZETARGI 2015
         plus PRZETARGI 2016
         minus Przetargi Zarządu Województwa Pomorskiego
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
 AUDYT WEWNĘTRZNY
minus Plany Audytu
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu działając na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  gospodarce nieruchomościami( jednolity tekst z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 oraz  § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U. Nr 207,poz. 2108 z 2004.)

 ogłasza  I   n i e o g r a n i c z o n y    p r z e t a r g   u s t n y   (licytacja)

 na sprzedaż  lokalu mieszkalnego Nr 2  o pow. uż. 44,30 m2  składającego się z 2 pokoi, kuchni i korytarza usytuowanego na parterze budynku położonego w Adamowie Nr 12 , gm. Susz. Lokal mieszkalny wyposażony jest w sieć elektryczną oraz ogrzewanie – piece kaflowe. W lokalu brak jest sieci wodociągowej,ale istnieje możliwość jej podłączenia. Powierzchnia strychu usytuowanego nad lokalem wliczona jest w część udziałową nieruchomości. Do lokalu mieszkalnego przynależne jest wspólne drewniane w.c., położone na zewnątrz lokalu. Lokal mieszkalny wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.

Forma władania nieruchomością po sprzedaży – 1/5 części w częściach wspólnych budynków i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali i takim samym udziałem we własności działki Nr 107/12 o pow. 4300 m².

Forma sprzedaży:  Lokal mieszkalny i udział 1/5 części w działce Nr 107/12 o pow. 4300m² podlegają sprzedaży na własność w drodze przetargu ustnego.

 Cena wywoławcza nieruchomości           -   4.920,00 zł

  w tym : - cena  lokalu mieszkalnego    -    3.389,00 zł - lokal zwolniony z podatku VAT

     - cena udziału 1/5części 
       w  dz. nr 107/12                                   -   1.531,00  zł
- lokal zwolniony z podatku VAT

1. P r z e t a r g  odbędzie się w dniu  01 kwietnia 2005 roku  o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu ul. J.Wybickiego 6 w sali Nr 203 /II  piętro/.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku cudzoziemców posiadają zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, chyba, że na mocy odrębnych przepisów z uzyskania takiego zezwolenia są zwolnieni oraz jeżeli wpłacą wadium na rzecz Gminy i Miasta Susz w gotówce w wysokości 15% ceny wywoławczej tj. kwotę – 740  zł w  terminie  do  dnia 25 marca 2005 r. do godz. 13:30  w kasie urzędu  lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w  Suszu  nr 81 8320 0005 0000 0114 2000 0030 i okażą dowód wpłaty wadium  Komisji Przetargowej.

3.  Przeznaczenie w planie zagosp.przestrzennego: Gmina i Miasto Susz nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Susz" ,przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze restrukturyzacji gospodarki rolnej.  Przeznaczenie do dalszego użytkowania jako lokal mieszkalny.

 4. Wpłacone wadium zostanie:

   - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, przy 
czym płatność ceny wylicytowanej wymagana jest w gotówce w całości do kasy Urzędu GiM Susz przed  zawarciem umowy notarialnej;

   - zwrócone nie później niż przed upływem 2 dni od dnia zamknięcia przetargu, 
jeżeli  osoba wpłacająca nie wygra  przetargu.

5. W przypadku nie przystąpienia do aktu notarialnego za  nieusprawiedliwioną przyczyną leżącą po stronie kandydata na nabywcę w terminie ustalonym przez Burmistrza Gminy i Miasta w Suszu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

 6. Nieruchomość powyższa zapisana jest w księdze wieczystej nr KW 35788 Sądu Rejonowego w Iławie i wolna jest od długów i obciążeń. 

7. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych to jest 50 zł.

 8.Koszty związane z przygotowaniem lokalu i gruntu do sprzedaży pokrywa nabywca w kwocie – 280,40 zł wraz z VAT, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

9. Koszty związane z czynnościami notarialnymi ponosi nabywca.

10. Nieruchomość można będzie oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z  Urzędem Gminy i Miasta w Suszu - pokój Nr 208. 

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.  

12. Urząd GiM w Suszu informuje, że w przypadku sprzedaży nieruchomości objętej przedmiotowym przetargiem może zachodzić konieczność zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, zgodnie ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 , Nr 64 poz. 592). 

13. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu GiM w Suszu - pokój Nr 208  lub tel.kier.(055) 278-60-15  wew. 33 lub 31.

Susz, dnia 28 lutego 2005r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski
                                       

Ilość odwiedzin: 4565
Nazwa dokumentu: NiR.II-7145/6-05 - data przetargu 2005.04.01
Skrócony opis: Sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 o pow. uż. 44,30 m2 składającego się z 2 pokoi, kuchni i korytarza usytuowanego na parterze budynku położonego w Adamowie Nr 12 , gm. Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2005-02-28 13:19:44
Data udostępnienia informacji: 2005-02-28 13:19:44
Data ostatniej aktualizacji: 2005-04-02 23:42:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner