logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      plus Ogłoszenia 2008
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      minus Ogłoszenia 2017
         minus Konkurs na stanowisko dyrektora
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
         minus INFORMACJA O WYSTĄPIENIU WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
         minus Stawki dotacji obowiązujące w 2017 roku
         minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w 2016 roku
         minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Susz

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XI/115/2015 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 17 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Susz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.01.2017 r.  do 17.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu w godz. od 7:00 do 15:00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suszu o godz. 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Susza

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6
  • 14-240 Susz,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: urbanistyka@susz.pl,
  • w formie ustnej do protokołu z dyskusji publicznej w Urzędzie Miejskim w Suszu,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.03.2017 r.

Krzysztof Pietrzykowski
/-/ Burmistrz Susza

Ilość odwiedzin: 8159
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
Skrócony opis: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Susz.
Osoba, która wytworzyła informację: Ua - Anna Bonkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ua - Anna Bonkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2017-01-16 15:00:00
Data udostępnienia informacji: 2017-01-17 08:34:38
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-18 11:27:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner