logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      minus Ogłoszenia 2008
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie dot. zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do dzierżawy działki gruntu
         minus Wykaz do sprzeadaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


BURMISTRZ GMINY I MIASTA SUSZ
 
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 2007 r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst – Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami ) podaje do publicznej wiadomości
 W Y K A Z
nieruchomości rolnej pochodzącej z zasobu mienia komunalnego położonej w miejscowości OLBRACHTOWO, gmina Susz przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu uregulowania granic przyległych nieruchomości i poprawienia warunków jej zagospodarowania  ozn. nr geod. 73/3; 44/15; 43; 42/2; 41; 40; 39; 38; 36; 35 wchodzącymi w skład zabudowanego gospodarstwa rolnego i na rzecz właściciela tych nieruchomości.
1.    Nieruchomość rolna niezabudowana położona w miejscowości OLBRACHTOWO,  
     gmina Susz oznaczona w ewidencji gruntów i budynków – obręb Nr 27 
     Olbrachtowo, składająca się z działki Nr 172 o powierzchni 0,2000 ha w tym :
-         grunty orne   – 0,0600 ha w klasie RV – 0,0600 ha
-         trwałe użytki zielone –0,1400 ha w klasie PsIV – 0,1400 ha

2. Dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt. 1 niniejszegowykazu, prowadzona jest księga wieczysta KW 33223 przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.

3. Opis nieruchomości gruntowej :   Nieruchomość położona jest w obrębie Olbrachtowo gm. Susz w terenie gdzie nie obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na zapis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, nie dopuszcza się innego zagospodarowania niż rolnicze. Nieruchomość oddalona jest od Gminy Susz około 7 km. Gleby są średniej jakości, mimo to rokują osiągnięcie dobrych plonów przy zachowaniu racjonalnego ich użytkowania. Sąsiedztwo nie ma ujemnego wpływu ze względu na rodzaj upraw oraz na kulturę rolną. Urządzenia melioracyjne sprawne technicznie. Dojazd do pól drogą gruntową.

4. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego : Teren obejmujący działkę Nr 172 położoną w obrębie Olbrachtowo, nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W polityce przestrzennej Gminy Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI/151/2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. stanowi element strefy rolnej. Do dalszego użytkowania jako działka rolna.

5. Cena nieruchomości rolnej ogółem wynosi kwotę – 2.150,00 zł. ( słownie : dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych ) .

6. Nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przepisów wymienionej na wstępie ustawy oraz w trybie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz, U. z 2003 r, Nr 64, poz. 592).

7. Nieruchomość rolna składająca się z działki gruntu Nr 172 o łącznej powierzchni 0,2000 ha podlega sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela sąsiednich nieruchomości oznaczonych nr 73/3; 44/15; 43; 42/2; 41; 40; 39; 38; 36; 35 wchodzących w skład zabudowanego gospodarstwa rolnego, stanowiącego własność i na rzecz wnioskodawców.

8. Osobom fizycznym i prawnym zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216 a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:

a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub
odrębnych przepisów,

b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności
tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą i złoży wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Susz w terminie do dnia 15 września 2008 r

9. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Suszu oraz w miejscowości Olbrachtowo.

10 Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu GiM w Suszu – pokój Nr 208 lub tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.

Opracował: W.O

Susz dnia 05.08.2008 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 8817
Nazwa dokumentu: NiR.II.7145 –42/07/08 wnioski do dnia 15.09.2008
Skrócony opis: Wykaz: Nieruchomość rolna pochodząca z zasobu mienia komunalnego położona w miejscowości OLBRACHTOWO, gmina Susz
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-08-05 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-08-06 13:20:47
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-26 14:36:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner