logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      minus Ogłoszenia 2008
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie dot. zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do dzierżawy działki gruntu
         minus Wykaz do sprzeadaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W Y K A Z
 
         Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)
 
Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu
o g ł a s z a   
wykaz do sprzedaży na własność działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługową – kompleks usługowy ( hotel, basen kryty i korty tenisowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi).
 
 
L.p.
Położenie nieruchomości
Nr działki
    Pow.
działki w m2
Wartość działki
w zł
Nr Księgi Wieczystej
 
1.
Susz
ul. Wybickiego
 
176/1
 
10 320
 
549.024,-
 
 
35704
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny nieruchomości gruntowej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535).
 
1.  Przeznaczenie nieruchomości: Gmina i Miasto Susz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego miasta Susz na przedmiotowy teren. Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Susz Nr Ua. 7331-26/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. o warunkach zabudowy, powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową- kompleks usługowy hotel, basen kryty i korty tenisowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
 
2.  W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność w drodze przetargu pod zabudowę usługową – kompleks usługowy - hotel, basen kryty i korty tenisowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Istniejące ogrodzenie nieruchomości nie podlega sprzedaży.
 
3.  Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w śródmiejskiej strefie Miasta Susz w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Suskiego. Kształt działki zbliżony jest do prostokąta. Nieruchomość znajduje się w terenach uzbrojonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telekomunikacyjną. Dojazd do nieruchomości odbywać się będzie poprzez ustanowiona służebność gruntową polegającą na swobodnym przejściu i przejeździe przez działkę Nr 176/2. Właścicielem gruntu jest Gmina i Miasto Susz.
 
4. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr KW EL1I/00035704/6 przez Sąd Rejonowy w Iławie Wydział Ksiąg Wieczystych i wolna jest od długów i obciążeń.
 
5.  Przetarg zostanie ogłoszony po upływie ogłoszenia niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.
 
6. Termin zagospodarowania nieruchomości: Ustala się termin rozpoczęcia budowy do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz zakończenia zabudowy w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy notarialnej. Za rozpoczęcie budowy uważa się wybudowanie fundamentów a za zakończenie zabudowy wybudowanie budynków w stanie surowym zamkniętym. W przypadku niedotrzymania przez nabywcę w/w terminów ustala się kary umowne w wysokości 5.000,- złotych miesięcznie za każdy następny rozpoczęty miesiąc kalendarzowy pozostawiania w zwłoce.
 
7.  Gmina zastrzega sobie prawo odkupu gruntów przez okres 1 roku licząc od dnia niedotrzymania ustalonego terminu rozpoczęcia budowy, zgodnie z art. 593 i 594 kodeksu cywilnego za cenę ustaloną w drodze przetargu.
 
8. Co do obowiązku płacenia kar umownych nabywca będzie poddany rygorowi egzekucji wprost z aktu notarialnego, stosownie do treści art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego.
 
9.  Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a wyżej cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
- przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych
  przepisów,
- jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej
  nieruchomości przez dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą i złoży wniosek o
  nabycie w Urzędzie Gminy i Miasta w Suszu do dnia 01.09.2008 r.
 
Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu – pokój nr 208 (II piętro), tel. (055) 278-60-15 wew. 33 lub 31.
Susz dnia 21.07.2008 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 8919
Nazwa dokumentu: NiR.III.72241-48/08 - wnioski do dnia 1.09.2008
Skrócony opis: Wykaz do sprzedaży na własność działki gruntu, przeznaczonej pod zabudowę usługową – kompleks usługowy ( hotel, basen kryty i korty tenisowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi).
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.III
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.III
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-07-21 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-07-22 13:35:17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-11 07:25:20

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner