logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      minus Ogłoszenia 2008
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie dot. zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do dzierżawy działki gruntu
         minus Wykaz do sprzeadaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W Y K A Z
 
                Burmistrz Gminy i Miasta Susz na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.gospodarce nieruchomości (jednolity tekst - Dz. U. z 2004; Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782 i z 2005, Dz.U. Nr 130, poz. 1087r.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży:
1. Położenie nieruchomości:  RÓŻANKI, gmina  SUSZ
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 10/6 o pow. 1825 m2   zabudowana budynkiem gospodarczym    zabudowana budynkiem gospodarczym 
3. Księga wieczysta: - KW 37988  Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.
4. Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego: Teren obejmujący przedmiotową nieruchomość nr 10/6 o pow. 1825 m2 położoną we wsi Różanki , gmina Susz nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. W/w teren w polityce przestrzennej gminy Susz określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonym przez Radę Miejska w Suszu uchwałą Nr XVI/151/2000 z dnia 15 czerwca 2000r. stanowi element strefy rolno-leśnej o dużej mozaikowatości. Przeznaczenie - do dalszego użytkowania jako budynek gospodarczy.
5. Opis nieruchomości gruntowej: Działka uzbrojona jest w drogę gruntową.
6. Opis nieruchomości: Budynek murowany parterowy o pow. 13 m2 wybudowany systemem tradycyjnym, z dachem płaskim jednospadowym krytym papą. Stropodach betonowy. Wybudowany około 1980r. Fundamenty żwirowo-betonowe, zbrojone. Drzwi drewniane, dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Posadzka betonowa. Ściany murowane z cegły dziurawki o grubości 25 cm, na zaprawie wapienno-cementowej. Tynki wapienno-cementowe, gładkie na zewnątrz jak i w środku budynku. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowane, skorodowane, nadające się do wymiany. Budynek użytkowy – była hydrofornia nie jest wyposażony w żadne instalacje czy urządzenia. Instalacje związane z przesyłem wody zostały całkowicie zdemontowane. Działka w części ogrodzona jest siatką metalową na słupkach betonowych, dość mocno zniszczona. Budynek posiada samodzielny wjazd od strony zachodniej. Pozostała działka zarośnięta chwastami.
7. Udział co do budynków i gruntuBudynek gospodarzy wraz z działką gruntuoznaczonego numeremgeodezyjnym 10/6 o pow.1825 m2 podlegają sprzedaży w całości.
9. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.
i złoży wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Susz w terminie do dnia 18 sierpnia 2008 r.
10. Forma sprzedaży: Budynek gospodarczy wraz z działką gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 10/6 o pow. 1825 m2 podlegają sprzedaży w całości na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przetarg zostanie ogłoszony po upływie terminu wywieszenia niniejszego wykazu tj. po dniu 18 sierpnia 2008r.
 
11. Cena nieruchomości ogółem                         :     5.950,00   zł
       w tym : - cena budynku gospodarczego     :     5.420,00 zł
                     - cena działki gruntu Nr 10/6             :        530,00 zł - zwol. z podatku VAT
 
12. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu- pokój Nr 208 i 209 ( II piętro) tel. (0-55) 278-60-15 wew. 33 lub 31.        
 
Opracował: W.O.
Susz dnia 07.07.2008 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 9505
Nazwa dokumentu: NiR.II.7145–19/08 z dnia 07.07.2008 wnioski do 18.08.2008
Skrócony opis: Wykaz nieruchomości Różanki (gm. Susz)
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-07-03 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-07-07 19:56:08
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-11 07:24:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner