logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
minus Ogłoszenia i informacje
   minus Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.
   minus Decyzja PGWWP GD.RZT.70.127.2023.MW.7
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2023 roku
   minus Ustalenie minimalnych miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych, garaży i pomieszczeń gospodarczych
   minus Plan naprawczy utrzymania efektów projektu grantowego GRANTY PPGR
   minus Ogłoszenie Burmistrza Susza o przystąpieniu do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Susz na lata 2024-2034”
   minus Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Susz na lata 2021-2035”
   minus Dotacje i wskaźniki oświatowe obowiązujące w 2024 roku
   minus Informacje o udzielonej pomocy publicznej w roku 2023
   minus Archiwum ogłoszeń
      plus Ogłoszenia 2005
      plus Ogłoszenia 2006
      plus Ogłoszenia 2007
      minus Ogłoszenia 2008
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz do sprzedaży działek gruntu
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie dot. planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Ogłoszenie dot. zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o konkursie ofert
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu do oddania w użytkowanie wieczyste
         minus Wykaz niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości i lokali przeznaczonych do sprzedaży
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanej działki gruntu
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do dzierżawy działki gruntu
         minus Wykaz do sprzeadaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz do sprzedaży działki gruntu - działalność usługowa
         minus Wykaz działek gruntu przeznaczonych do wydzierżawienia
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz działek do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej
         minus Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz do sprzedaży niezabudowanych działek gruntu
         minus Wykaz działek gruntu do wydzierżawienia
      plus Ogłoszenia 2009
      plus Ogłoszenia 2010
      plus Ogłoszenia 2011
      plus Ogłoszenia 2012
      plus Ogłoszenia 2013
      plus Ogłoszenia 2014
      plus Ogłoszenia 2015
      plus Ogłoszenia 2016
      plus Ogłoszenia 2017
      plus Ogłoszenia 2018
      plus Ogłoszenia 2019
      plus Ogłoszenia 2020
      plus Ogłoszenia 2021
      plus Ogłoszenie 2022
      plus Ogłoszenia 2023
      minus Informacja dla użytkowników wieczystych
      minus Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


W Y K A Z
 
                Burmistrz Gminy i Miasta w Suszu na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.gospodarce nieruchomości(jednolity tekst -Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603;Nr 281, poz. 2782 , z 2005, Dz.U. Nr 130, poz. 1087 i z 2007 Dz.U. Nr 173, poz. 1218) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  lokalowej przeznaczonej do sprzedaży:
1. Położenie nieruchomości: PIOTRKOWO Nr 32a, gmina Susz
2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: dz. Nr 80/2 o pow. 196 m2     
     zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.
3. Księga wieczysta: - KW EL1I/00045732/4 Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Iławie.
4. Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego:  Gmina i Miasto Susz nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego między innymi nieruchomość nr 80/2 o pow. 190 m2 położona we wsi Piotrkowo , gm. Susz. W/w teren, obejmujący  nieruchomość oznaczoną numerem 80/2 w polityce przestrzennej gminy Susz określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz”, uchwalonym przez Radę Miejską w Suszu uchwałą Nr XVI(153)2000 z dnia 15 czerwca 2000 r. znajduje się na obszarze rolno – leśnym o dużej mozaikowatości i na obszarze chronionego krajobrazu. Przeznaczenie - do dalszego użytkowania jako budynek mieszkalny jednorodzinny.
5. Opis nieruchomości gruntowej: Działka uzbrojona jest w sieć elektryczną i drogę utwardzoną asfaltową.
6. Opis nieruchomości: Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej Nr 32a, ze strychem, murowany z dachem dwuspadowym krytym w 2/3 części eternitem w 1/3 części dachówką, częściowo podpiwniczony. W budynku mieszkalnym znajduje się jeden lokal mieszkalny o pow. użytkowej – 61,70 m² składający się z 2 pokoi, kuchni i korytarza usytuowany na parterze budynku. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną(oświetleniową) oraz ogrzewanie własne – piec kaflowy. W.C drewniane na zewnątrz budynku mieszkalnego. Z uwagi na brak wejścia na strych jak i do piwnicy, najemca lokalu zobowiązany będzie na własny koszt wykonać wejście na strych od strony zachodniej budynku jak i wejście do piwnicy z wewnątrz lokalu mieszkalnego. , ze strychem, murowany z dachem dwuspadowym krytym w 2/3 części eternitem w 1/3 części dachówką, częściowo podpiwniczony. W budynku mieszkalnym znajduje się jeden lokal mieszkalnyskładający się z 2 pokoi, kuchni i korytarza usytuowany na parterze budynku. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną(oświetleniową) oraz ogrzewanie własne – piec kaflowy. W.C drewniane na zewnątrz budynku mieszkalnego. Z uwagi na brak wejścia na strych jak i do piwnicy, najemca lokalu zobowiązany będzie na własny koszt wykonać wejście na strych od strony zachodniej budynku jak i wejście do piwnicy z wewnątrz lokalu mieszkalnego. 
8. Udział co do budynków i gruntu100/100 części w budynku i działce gruntuNr 80/2 o pow. 196 m2 .  w budynku i działce gruntu .
9. Forma sprzedaży: Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej wraz z działką gruntu Nr 80/2 o pow. 196 m2 podlegają sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego. podlegają sprzedaży na własność w drodze bezprzetargowej dla najemcy lokalu mieszkalnego.
10. Osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości z zastrzeżeniem art. 216a cytowanej na wstępie ustawy, która to osoba spełnia jeden z następujących warunków:
a/ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,
b/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą.
i złoży wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Susz w terminie do dnia 18 sierpnia 2008 roku.
11. Cena nieruchomości ogółem                                   :   16.630,00  zł
     w tym : - cena budynku mieszkalnego                   :   16.050,00 zł – zwol. z podatku VAT
                  jednorodzinnego w zabudowie szeregowej
                     - cena działki gruntu Nr 80/2                    :       580,00 zł - zwol. z podatku VAT
             
 
12. Szczegółowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Gminy i Miasta w Suszu- pokój Nr 208( II piętro) tel. (0-55) 278-60-15 wew. 33 lub 31.  
Opracował: W.O.
Susz dnia 07.07.2008 r.
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

Ilość odwiedzin: 9778
Nazwa dokumentu: NiR.II.7145–12/07/08 z dnia 07.07.2008 - wnioski do 18.08.2008
Skrócony opis: Wykaz do sprzedaży nieruchomości Piotrkowo 32a (gm. Susz)
Osoba, która wytworzyła informację: NiR.II
Osoba, która odpowiada za treść: NiR.II
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-07-03 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-07-07 19:54:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-11 07:24:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner