logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie Ua.6730.54.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza Ua.6730.55.2024
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2022
   minus Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Ua.6733.4.2024
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZARZĄDZENIE Nr 35/2006
BURMISTRZA GMINY I MIASTA W SUSZU
z dnia 19 czerwca 2006 roku.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

    Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.  z 2006 r.      Nr 5,  poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania dotyczące:

1) wyposażenia technicznego pojazdów,  pojemników na odpady  oraz bazy transportowej:

a) do przewozu odpadów stałych należy używać specjalistycznych pojazdów, przystosowanych do opróżniania pojemników na odpady. Stan techniczny pojazdów powinien zapewniać transport odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska. Sposób ugniatania odpadów w pojazdach powinien umożliwiać poddanie ich efektywnemu procesowi sortowania,

b) nieczystości ciekłe powinny być odbierane i przewożone z wykorzystaniem specjalistycznych samochodów i przyczep ciągnikowych asenizacyjnych będących w stanie technicznym  zapewniającym bezpieczny dla środowiska transport nieczystości,

c) dopuszcza się przewożenie odpadów wielkogabarytowych, sprzętu AGD i elektronicznego oraz gruzu przyczepami ciągnikowymi,

d) samochody służące do przewożenia odpadów stałych i nieczystości ciekłych powinny być czyste, szczelne i oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

e) samochody odbierające nieczystości ciekłe powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

f) przedsiębiorca jest obowiązany wyposażyć klienta, z którym ma podpisaną umowę, w pojemniki lub worki na poszczególne rodzaje odpadów oraz odpowiada za stan techniczny i sanitarny wymienionych pojemników na odpady,

g) pojemniki na odpady muszą być znormalizowane, przystosowane do mechanicznego opróżniania lub transportu przez specjalistyczne samochody,

h)  przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na którym znajduje się baza transportowa,

i)  teren bazy musi być ogrodzony i utwardzony oraz posiadać niezbędne zaplecze socjalno-techniczne.

2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

a) przedsiębiorca jest obowiązany do codziennego mycia i dezynfekcji sprzętu używanego do transportu odpadów stałych i nieczystości ciekłych,

b) baza powinna być wyposażona w instalacje i urządzenia przystosowane do mycia i dezynfekcji samochodów i pojemników na odpady,

c) teren bazy powinien być skanalizowany,

d) woda z mycia i dezynfekcji pojemników i pojazdów powinna spływać do kanalizacji sanitarnej poprzez separator.

3)  miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

a) wszystkie odpady, za wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, które zostały zebrane z terenu miasta i gminy Susz powinny zostać przewiezione do Zakładu Utylizacji Odpadów w Gilwie Małej. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być dostarczony do punktu zbierania zużytego sprzętu,

b) odpady ciekłe będą wywożone wyłącznie do Oczyszczalni Ścieków w Suszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Susz, dnia 20 czerwca 2006r.

Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Jan Sadowski

 

Ilość odwiedzin: 12863
Nazwa dokumentu: Zarządzenie Burmistrza
Skrócony opis: w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiornik
Osoba, która wytworzyła informację: IKiOS.V
Osoba, która odpowiada za treść: IKiOS.V
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2006-06-21 15:45:04
Data udostępnienia informacji: 2006-06-21 15:45:04
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-18 07:43:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner