logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      plus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA SUSZ
 
Informuję, iż zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) w ramach nadzoru nad realizacja obowiązków w ust. 1 niniejszego artykułu, przypominam treść obowiązków ciążących na właścicielu nieruchomości:
Wyciąg z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 
Obowiązki właścicieli nieruchomości
(…) Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
       1)     wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
       2)     przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
      3)     zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
       3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
       3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
       4)     uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
       5)     realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
Art. 6. 1. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 3b obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi.
Przepisy karne
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. z 2010r. Dz.U. Nr 46, poz. 275 ze zm.) ten kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.
Susz, dnia 13 kwietnia 2011 r.
 
Burmistrz Gminy i Miasta Susz
Krzysztof Pietrzykowski

 

Ilość odwiedzin: 11807
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
Skrócony opis: Obwieszczenie dot. nadzoru nad realizacja obowiązków w ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządków w gminach.
Osoba, która wytworzyła informację: Oś. Rafał Młodawski
Osoba, która odpowiada za treść: Oś. Rafał Młodawski
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2011-04-14 14:00:00
Data udostępnienia informacji: 2011-04-14 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-18 07:43:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner