logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
plus Załatwianie spraw obywateli
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
minus Obwieszczenia urzędowe
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.5.2024
   minus Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.10.2022
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2024
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2023
   minus Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2024
   minus Zawiadomienie Burmistrza Susza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
   minus Archiwum obwieszczeń
      plus Obwieszczenia 2014
      plus Obwieszczenia 2015
      plus Obwieszczenia 2016
      plus Obwieszczenia 2017
      plus Obwieszczenia 2018
      plus Obwieszczenia 2019
      plus Obwieszczenia 2020
      minus Obwieszczenia 2021
      plus Obwieszczenia 2022
      plus Obwieszczenia 2023
      plus Obwieszczenia 2024
      minus Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Susz
      minus Zarządzenie Burmistrza
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Obwieszczenie GOS.II.6220.16.2020
Dotyczy zawiadomienia o niezałatwieniu w terminie sprawy dotyczącej przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi 1295N Kamieniec - Ulnowo na odc. Olbrachtówko - Ulnowo".
2. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2019
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn:"Budowie elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 37/1, 38(obręb 0029) w miejscowości Piotrkow
3. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.88 (Obręb 0011) w miejscowości Emilianow
4. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2020
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie i eksploatacji elektrowni słonecznej na powierzchni do 125 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obr
5. Obwieszczenie o wykazie kąpielisk na rok 2021
6. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
Obwieszczenie zawiadamiające o niezałatwieniu w terminie sprawy dotyczącej:" Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW i wysokości do 3m na działce o nr 69/8 położonej w obrębie Ulnowo, Gmina Susz
7. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak:GOŚ.II.6220.23.2020 o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu dla planowanego p
8. Obwieszczenie GD.RUZ.4210.222.2.2020.KF
Dotyczy pozwolenia wodnoprawnego w zakresie usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi z odcinka linii kolejowej – obiekt C20, wiadukt kolejowy w km 234+175
9. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
Obwieszczenie zawiadamiające o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:" Budowie farm fotowoltaicznych wraz z infrastruktura techniczną (...) w mi
10. Obwieszczenie GOS.II.6220.4.2021
Obwieszczenie zawiadamiające o wpłynięciu wniosku o wydanie opinii o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie Elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4MW w miejscowości Karolewo, gmin
11. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2020
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie farm fotowoltaicznych na działkach nr 7/13, 7/32 obręb Bronowo, gmina Susz.
12. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2020
Obwieszczenie zawiadamiające o nie załatwieniu sprawy w terminie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie stacji paliw PKN ORLEN w Suszu ul. Iławska, dzia
13. Obwieszczenie GOS.6220.16.2020
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn:" Przeb
14. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie elektrowni słonecznej w miejscowości Wądoły"
15. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
Obwieszczenie dotyczy: Budowa Elektrowni słonecznej na działce nr ew.88(obręb 0011) w miejscowości Emilianowo, Gmina Susz.
16. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.4.2021
Obwieszczenie dotyczy: Budowa elktrownii fotowoltaicznej o mocy do 4MW w miejscowości Karolewo, Gmina Susz.
17. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2021
Obwieszczenie dotyczy: Budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3m na działce o nr 69/8 położonej w obrębie Ulnowo, Gmina Susz.
18. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
Obwieszczenie zawiadamiające że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu dot: Budowy elektrowni słonecznej na działce o nr ew 88 położonej w miejscowości Emilianowo, Gmina Susz.
19. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
Obwieszczenie zawiadamiające że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu dot: Budowy elektrowni słonecznej "Różanki III" na działce o nr 6/2 (obręb Różanki) położonej w miejscowości Różanki
20. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2020
Obwieszczenie zawiadamia o niezałatwieniu w terminie sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie stacji paliw PKN ORLEN w Suszu, ul
21. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
Obwieszczenie zawiadamia, że w dniu 24.02.2021 r. wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej
22. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2021
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie stacji redukcyjno-pomiarowej w Bronowie, gm. Susz”.
23. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Modernizacji Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Bronowo, gmina Susz na działkach nr 16/10, 16/11, 16/12”.
24. Obwieszczenia GOŚ.II.6220.24.2020
Obwieszczenie zawiadamiające, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na bud
25. Obwieszczenia GOŚ.II.6220.4.2021
Dotyczy:„Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karolewo, gmina Susz, powiat iławski, województwo warmińsko - mazu
26. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, G
27. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.1.2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:" Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą
28. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.5.2021
Obwieszczenie dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30 MW i wysokości do 3m, na działce o nr 69/8, położonej w obrębie Ulnowo”
29. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dział
30. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2021
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Babięty Wielkie, gmina Susz, p
31. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.22.2020
Obwieszczenie dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m na działce o nr 69/8 położonej w obrębie Ulnowo, gmina Susz”.
32. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.10.2020
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Słonecznej „Różanki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 6/2, o mocy do 30MW (obręb Różanki) w miejscowości Różanki, Gmina
33. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.21.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.:"Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 30 MW (...)na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3/4 obręb Zieleń, Gmina Susz".
34. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn.:" Modernizacji Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Bronowo, Gmina Susz na działkach nr 16/10, 16/11, 16/12."
35. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2020
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie stacji paliw PKN ORLEN w Suszu, ul. Iławska, działki nr 110/8 i 112/4, obr. 0003 Susz”.
36. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2021
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn.:" Inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Babięty Wielkie, Gmina Susz pow
37. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.8.2021
Obwieszczenie dotyczy wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.:"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 176 w obrębie Różnowo,
38. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.6.2021
dot. przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej w Bronowie, gm. Susz".
39. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
GOŚ.II.6220.13.2021 - dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewidencyjnym 7/13, 7/32 obręb Bronowo, gmina Susz”.
40. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.25.2020
dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie farm fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną na części działki o nr ewid. 9/11 w miejscowości Huta”
41. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” w obrębie ew. Wądoły, Gmina Susz.
42. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.4.2021
Dotyczy, planowanego przedsięwzięcia pn.: „Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Karolewo, gmina Susz, powiat iła
43. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie wiaty do magazynowania odpadów oraz uzyskaniu zamiennego zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie placów magazynowych wchodzących w skład instalacji NOVAGO Sp.
44. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odc. Olbrachtówko – Ulnowo”.
45. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy : Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce o nr ew. 19/1 (obręb 0035) w obrębie ew. Wądoły, Gmina Susz”,
46. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2021
Dotyczy budowy farm fotowoltaicznych na działkach o nr ewidencyjnym 7/13, 7/32 oraz 7/13 i 7/32, obręb Bronowo, gmina Susz.
47. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.16.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji uzdatniania wody w Suszu.
48. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.15.2021
Dot. przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odc. Olbrachtówko - Ulnowo.
49. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
Dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa wiaty do magazynowania odpadów oraz uzyskania zamiennego zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie placów magazynowych ... w m. Różanki 13
50. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2021
Dot. przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni do 14 ha zlokalizowanej w m. Adamowo
51. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.11.2021
Dot. Budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Babięty Wielkie, gmina Susz
52. Obwieszczenie wraz z decyzją - GOŚ.II.6220.13.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.:"Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 7/13 i 7/32, obręb Bronowo, gmina Susz”.
53. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.15.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1295N Kamieniec – Ulnowo na odc. Olbrachtówko – Ulnowo”.
54. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Susz, powiat iławski
55. Obwieszczenie wraz z decyzją - GOŚ.II.6220.16.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie stacji uzdatniania wody w Suszu”.
56. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.3.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.:"Budowie od jednej do dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Jawty Wielkie dz. 41, gm. Susz.
57. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.26.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.:"Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą „WĄDOŁY I”, „WĄDOŁY II” o łącznej mocy do 20 MW na działce o nr ew. 19/1 (obręb 0035) w obrębie ew. Wądoły
58. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.14.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.:"Budowie wiaty do magazynowania odpadów oraz uzyskaniu zamiennego zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie placów magazynowych wchodzących w skład instalacji NOVAGO Sp. z
59. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.21.2021
Dot. przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,00MW ... na terenie działki nr ew. 99, obręb Emilianowo, gmina Susz – Emilianowo I.
60. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.22.2021
Dot. przedsięwzięcia: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,00MW ... na terenie działki nr ew. 99, obręb Emilianowo, gmina Susz – Emilianowo II”.
61. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.17.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW i powierzchni do 14 ha zlokalizowanej na działkach 87, 185 i 186, obręb Adamowo, Gmina Susz, powiat iławski”.
62. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.18.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Susz, powiat iławski
63. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.14.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowie wiaty do magazynowania odpadów oraz uzyskaniu zamiennego zezwolenia na zbieranie odpadów na terenie placów magazynowych wchodzących w skład instalacji NOVAGO Sp. z
64. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2021
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn. modernizacji wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Bronowo.
65. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.19.2021
Obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia pn. budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach w obrębie: Huta, Emilianowo, Wądoły, Krzywiec, Bałoszyce.
66. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.13.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 7/13 i 7/32, obręb Bronowo, gmina Susz”
67. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.9.2021
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacji Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowości Bronowo, gmina Susz na działkach nr 16/10, 16/11 i 16/12.”.
68. Obwieszczeni GOŚ.II.6220.18.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Inwestycja polegająca na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Susz, powiat iławski,
69. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.19.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3/3, 4, 13/23, 14, 15 (obręb 0015) w obrębie ew. Huta, na działce 88, 162 (obręb 0011)
70. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ew. (nr, obręb): 2/2
71. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.17.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Instalacji odnawialnego źródła energii instalacji paneli fotowoltaicznych „Jawty Wielkie PV” o mocy 8 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą zlokal
72. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.24.2021
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do ok. 80 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą, z etapowaniem, w miejscowości Falknowo, gm. Susz, na dzi
73. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.27.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW zlokalizowanej na działce nr 48/2 obręb Falknowo gmina Susz, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie”.
74. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2021
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Słonecznej Susz” o maksymalnej mocy zainstalowanej do 250 MW wraz z wymaganą infratsrukturą techniczną, realizowanego na działkach ew.(nr,
75. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.18.2021
Dotyczy planowanego przedsięwzięcia pn.: „Inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 13 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Susz, po
76. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 14/25 w obrębie Falknowo, gmina Susz”.
77. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.27.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW zlokalizowanej na działce nr 48/2 obręb Falknowo gmina Susz, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie.
78. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.9.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3/3 (obręb 0015) w miejscowości Huta, gmina Susz”.
79. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.28.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 15/1, obręb ewidencyjny Jakubowo Kisielickie, położonej w gminie Susz.
80. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.31.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 613, 515 i 521 na odcinku Bronowo – Różnowo – Susz”.
81. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec”.
82. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.20.2021
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan zlokalizowanej w miejscowości Nipkowie, dz. nr 4/50 obręb Nipkowie gm. Susz pow. iławski.
83. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.30.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 14/25 w obrębie Falknowo, gmina Susz”.
84. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.33.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej (EPV HUTA) o łącznej mocy do 55 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 13
85. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.34.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.:" Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew.37/1,38 (obręb 0029) w miejscowości Piotrkowo, gmina Susz (proj.Piotrkowo II)."
86. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.27.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 9 MW zlokalizowanej na działce nr 48/2 obręb Falknowo gmina Susz, powiat iławski, woj. warmińsko-mazurskie”
87. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.28.2021
Dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej ... obręb ewidencyjny Jakubowo Kisielickie, położonej w gminie Susz.
88. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid.: 7/15 w obrę
89. Obwieszczenie wraz z decyzją GOŚ.II.6220.20.202
Dot.: Przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny propan zlokalizowanej w miejscowości Nipkowie, ... gm. Susz pow. iławski”
90. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.29.2021
Dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce starego i budowie nowego mostu nad rzeką Liwą w km 45+512 drogi wojewódzkiej nr 515 w msc. Kamieniec.
91. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.33.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej (EPV HUTA) o łącznej mocy do 55 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 13
92. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.23.2020
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 18 MW ... w obrębie Jawty Małe oraz ... w obrębie Jawty Wielkie w Gminie Susz.
93. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.32.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW składającej się z trzech instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 7/15 w obręb
94. Obwieszczenie GOŚ.II.6220.36.2021
Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 58/12 w obrębie Babięty Wielkie, gmina Susz”.

Ilość odwiedzin: 4653
Nazwa dokumentu: Obwieszczenia 2021
Osoba, która wytworzyła informację: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.I - Cezary Maćkiewicz
Data wytworzenia informacji: 2021-02-09 07:07:02
Data udostępnienia informacji: 2021-02-09 07:07:02
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-09 07:08:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner