logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Susz
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 INFORMACJE OGÓLNE
minus Dane podstawowe
minus Ważniejsze Instytucje
 ORGANA WŁADZY
plus Rada Miejska
minus Burmistrz Susza
 PRAWO LOKALNE
minus Statut Gminy Susz
plus Budżet
plus Uchwały Rady Miejskiej
plus Interpretacje przepisów
 URZĄD MIEJSKI
plus Organizacja urzędu
minus Godziny urzędowania
plus Praca w urzędzie
plus Rejestry, ewidencje i oświadczenia
minus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona Danych Osobowych
minus Załatwianie spraw obywateli
   minus Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP)
   minus Informacja dla osób posługujących się językiem migowym
   minus Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Suszu
   minus Opłata skarbowa
   minus Ewidencja ludności
      minus Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
      minus Zameldowanie na pobyt stały
      minus Zameldowanie na pobyt czasowy
      minus Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
      minus Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
      minus Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
      minus Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
      minus Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
      minus Zaświadczenie z ewidencji ludności zawierające odpis danych wnioskodawcy
   minus Dowody Osobiste
   plus Druki - formularze - wnioski
   minus Deklaracja o wysokości opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi
   minus Potwierdzanie umów dzierżaw
   minus Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
plus ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus NIERUCHOMOŚCI
plus Łowiectwo
minus Wnioski - susza 2018
plus Ogłoszenia i informacje
plus Obwieszczenia urzędowe
plus Raporty
plus Zarządzenia Burmistrza Susza
plus Ochrona Środowiska
minus GOSPODARKA ODPADAMI
plus WYBORY - ogłoszenia - obwieszczenia
plus Petycje
minus Działalność lobbingowa
plus Dostępność
 INNE
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
plus Oświadczenia majątkowe
plus Programy i plany gminne
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
plus Programy współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi
plus Ogłoszenia - informacje
minus Wzory dokumentów i informacje praktyczne
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty:

  1. Podpisany wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy
  3. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W celu potwierdzenia faktu stałego zamieszkiwania na terenie Gminy i Miasta Susz  konieczne jest okazanie dodatkowych dokumentów, np.: umowy nabycia (najmu) mieszkania, oświadczenia właściciela (najemcy) mieszkania, umowy o pracę itp. Sprawdzenie, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze Gminy i Miasta Susz, polegać może również na przeprowadzeniu wywiadu z właścicielami nieruchomości, sąsiadami

Opłata skarbowa:
- nie dotyczy –

Opłaty administracyjne:
- nie dotyczy - 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przez Internet (wypełniając wniosek o wpisanie do rejestru wyborców) znajdujący się na stronie Ministerstwa Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 

UWAGA!
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców złożony osobiście lub elektronicznie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przed wydaniem decyzji przez Burmistrza Susza zgodnie z art. 20 § 2 z  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.)

Termin i sposób załatwiania:
Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania osoby do rejestru wyborców wydaje Burmistrz Susza w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców, po uprzednim sprawdzeniu, czy wnioskodawca spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku (art. 20 § 1, 2 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 754 ze zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej, która sprawuje nadzór nad prowadzeniem rejestru wyborców  pojęcie „stałe zamieszkanie” należy odnieść do miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025  ze zm.). W świetle tego przepisu miejscem stałego zamieszkania jest miejsce, w którym dana osoba faktycznie przebywa z zamiarem stałego pobytu. W miejscu tym koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby. Z tego też powodu dla oceny miejsca stałego pobytu nie należy kierować się wyłącznie oświadczeniami osoby zainteresowanej. Dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mogą być oświadczenia oraz dokumenty,  w których wnioskodawca wskaże okoliczności potwierdzające koncentrację jego ważnych interesów życiowych, majątkowych lub innych pod adresem wskazanym we wniosku.

Wyborca wpisany do rejestru wyborców Gminy Susz, zostanie skreślony z rejestru wyborców w jego obecnym lub ostatnim miejscu stałego zameldowania (wpisania do rejestru wyborców).

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Suszu
Referat Spraw Obywatelskich, pok. nr 2
ul. Józefa Wybickiego 6
14-240 Susz

Tryb odwoławczy:
Skarga do Sądu Rejonowego wniesiona za pośrednictwem Burmistrza Susz w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia. Od postanowienia sądu nie przysługuje środek prawny.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w  sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1316).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2018 roku poz. 2096 ze zm.).

Ilość odwiedzin: 5747
Nazwa dokumentu: Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Osoba, która wytworzyła informację: SO.III - Monika Scheffler
Osoba, która odpowiada za treść: SO.III - Monika Scheffler
Osoba, która wprowadzała dane: Inf.-Dariusz Dańczyszyn
Data wytworzenia informacji: 2019-01-10 12:00:00
Data udostępnienia informacji: 2019-01-10 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-11 08:35:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner